.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

زمان جلسات دفاع

زمان دفاعيه ها

تاریخ: 1393/07/30 - 12:55


 

دانشجو

       رشته تحصیلی

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

سروش   مظفری تبار فیزیولوژی ورزشی 95/04/21 13
شادی   قاصدی قزوینی روانشناسی عمومی 95/04/22 14
ماریا   حسین زاده روانشناسی بالینی 95/04/22 12
خدیجه   میرزایی روانشناسی بالینی 95/04/22 13
زهرا   ناصری روانشناسی عمومی 94/04/23 11