.::. اخذ کد پایان نامه .::.

13-حقوق خصوصی (علوم تحقیقات)

حقوق

تاریخ: 1393/06/08 - 07:08


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

62620807941031

1394/12/05

      کریم شیخ ها
         

62620807941032

1394/12/16

      احسان حسنی
         

62620807941033

1394/12/16

      سمیه محمدی امین
         

62620807942001

1395/01/22

      مهسا رضایی
         

62620807942002

1395/01/22

      حسن انوشه
         

62620807942003

1395/02/19
 

      جبار ایوبی
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

كد دارد   دکترسلمان ولیزاده   محمد آذری فرد
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

62620807942035

1395/07/07
 

  دکترسلمان ولیزاده   محسن عزتی بیگ بلاغی
                   
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10
كد دارد   دکترسلمان ولیزاده   حبیب اله رستمی
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10
كد دارد   دکترسلمان ولیزاده   جمشید محمدی
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

62620807942023

1395/06/17

  دکترسلمان ولیزاده   جمشید شاه محمدی
بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از رقابت نامشروع تجاري در حقوق ايران و فرانسه 9338 1393/03/08  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

13820807951030

1395/09/29

  دکترسلمان ولیزاده   فاطمه دانش فر
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

62620807942025

1395/06/21

  دکتر سیدمحمد هادی ساعی   احمد احمدی
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

1395/07/07

مشخصات به جدول دو منتقل شد   دکتر سیدمحمد هادی ساعی   فیض الله ذوالقدری
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

1395/07/07

مشخصات به جدول دو منتقل شد   دکتر سیدمحمد هادی ساعی   حسین میرزایی
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       عبدالرحمن شهروز