.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

آزمایشگاه های بیولوژی

آزمایشگاه های بیولوژی

تاریخ: 1393/07/19 - 20:15


آزمايشگاه باكتري شناسي

مساحت 112 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

علوم جانوري

 

باكتري شناسي1

ايمونولوژي

ژنتيک

پرستاري

 

باكتري شناسي2

 

 

مامائي

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

ميكروسكوپ دو چشمي نيكون ژاپن

12 دستگاه

 

انكوباتور memmert

1 دستگاه

استريو ميكروسكوپ

4 دستگاه

 

اتوكلاو بيمارستاني

1 دستگاه

ميكروسكوپ مانتيورينگ

1 دستگاه

 

هيتر velpايتاليا

4 دستگاه

ديتا پروژكتور

1 دستگاه

 

شيكر Fisher

1 دستگاه

پرده نمايش

1 عدد

 

PHمتر scott

1 دستگاه

بـن ماري

1 دستگاه

 

ترازوي آزمايشگاهي AND

1 دستگاه

فـورmemmert

1 دستگاه

 

دستگاه‌ رفراكتومتر EMRA

1 دستگاه

كامپيوتر

1 دستگاه

 

دستگاه شمارش سلول labtron

1 دستگاه

يخچال

3 دستگاه

 

دستگاه تقطيرBIBBY

1 دستگاه

ميز كار آزمايشگاهي

30 متر

 

هود آزمايشگاهي

1 دستگاه

وايت برد سايز بزرگ (4متري)

1 تخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه ميكروبيولوژي

مساحت 112 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                     

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

پرستاري

 

ميكروبيولوژي1

قارچ شناسي

ژنتيک

مامائي

 

ميكروبيولوژي2

انگل شناسي

علوم جانوري

 

 

 

تك ياخته شناسي

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

ميكروسكوپ دو چشمي نيكون ژاپن

10 دستگاه

 

ترازوي ديجيتال sartorius

1 دستگاه

ميكروسكوپ مانتيورينگ

1 دستگاه

 

دستگاه تقطيرBIBBY

1 دستگاه

بـن ماريmemmert

1 دستگاه

 

هود لامينار فلو

1 دستگاه

فـور memmert

1 دستگاه

 

كلني كانتر

1 دستگاه

كامپيوتر

1 دستگاه

 

سانتريفوژ Hettich

1 دستگاه

يخچال

3 دستگاه

 

اسلايد

1 دستگاه

ميز كار آزمايشگاهي

20 متر

 

اورهد

1 دستگاه

وايت برد سايز بزرگ (4متري)

1 تخته

 

انكوباتور memmert

1 دستگاه

ديتا پروژكتور

1 دستگاه

 

اتوكلاو 35 ليتري

1 دستگاه

پرده نمايش

1 عدد

 

هيتر velpايتاليا

2 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه بيوشيمي

مساحت 65 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

پرستاري

 

بيوشيمي1

بيوشيمي2

ژنتيک

مامائي

 

مباني بيوشيمي

بيوشيمي باليني

علوم جانوري

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

اسپكتروفتومتر Milton roy

3 دستگاه

 

PHمتر ديجيتال

4 دستگاه

اسپكتروفتومترGenway

1 دستگاه

 

دستگاه همزن

1 دستگاه

اسپكتروفتومترانگليسي

1 دستگاه

 

پاورساپلاي الكتروفورز

1 دستگاه

ترازوي آزمايشگاهيkern

1 دستگاه

 

تانك افقي الكتروفورز

1 دستگاه

بـن ماريmemmert

1 دستگاه

 

تانك عمودي الكتروفورز

1 دستگاه

فـور (آون) memmert

1 دستگاه

 

سانتريفوژ

1 دستگاه

كامپيوتر با ملحقات

1 دستگاه

 

واتر ديونايزر

1 دستگاه

يخچال فريزر

1دستگاه

 

رفراكتومتر EMRA

8 دستگاه

ميز كار آزمايشگاهي

15 متر

 

هود آزمايشگاهي

1 دستگاه

وايت برد

1 تخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه ژنتيك پايه

مساحت 65  مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                     

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

 

 

ژنتيك1

مباني ژنتيك

ژنتيک

 

 

ژنتيك2

 

علوم جانوري

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

ميكروسكوپ دو چشمي نيكون ژاپن

6 دستگاه

 

اتوكلاو

1 دستگاه

استريو ميكروسكوپ

6 دستگاه

 

انكوباتور درب شيشه اي

1 دستگاه

ميكروسكوپ مانتيورينگ

1 دستگاه

 

استريوميكروسكوپ روسي

8 دستگاه

بـن ماريmemmert

1 دستگاه

 

استريوميكروسكوپ لايكا

2 دستگاه

انكوباتور memmert

1 دستگاه

 

تانك الكتروفورز عمودي

1 دستگاه

فـور (آون) دنا

1 دستگاه

 

تانك الكتروفورز افقي

1 دستگاه

كامپيوتر با ملحقات

1 دستگاه

 

پاورساپلاي الكتروفورز

1 دستگاه

يخچال

1دستگاه

 

ديتا پروژكتور

1 دستگاه

ميز كار آزمايشگاهي

15 متر

 

پرده نمايش

1 عدد

وايت برد سايز بزرگ (4متري)

1 تخته

 

هود آزمايشگاهي

1 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه ژنتيك مولكولي

مساحت 45  مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

 

 

ژنتيك انساني

 

ژنتيک

 

 

ژنتيك مولكولي

 

 

 

 

زيست سلولي مولكولي

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

سانتريفوژ يخچالدار

1 دستگاه

 

ميز كار آزمايشگاهي

15 متر

ترموسايكلر (PCR)

1 دستگاه

 

وايت برد

1 تخته

يخچال فريزر

1 دستگاه

 

ديتا پروژكتور

1 دستگاه

سيستم الكتروفورز

1 دستگاه

 

پرده نمايش

1 عدد

ميكرو سانتريفوژ

1 دستگاه

 

كامپيوتر با ملحقات

1 دستگاه

ست سمپلر

1 سري

 

 

 

بيوفتومتر

1 دستگاه

 

 

 

UVداك

1 دستگاه

 

 

 

شيكرانكوباتور

1 دستگاه

 

 

 

ترازوي ديجيتال آزمايشگاهي

1 دستگاه

 

 

 

هود آزمايشگاهي

1 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه بيولوژي گياهي

مساحت 112 مترمربع

 

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

علوم جانوري

 

زيست شناسي گياهي

سيستماتيك گياهي

ژنتيک

 

 

فيزيولوژي گياهي

تشريح مورفولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

ميكروسكوپ دو چشمي نيكون ژاپن

4 دستگاه

 

دستگاه پمپ تخليه

1 دستگاه

ميكروسكوپ دو چشمي اوليمپوس ژاپن

6 دستگاه

 

هود آزمايشگاهي

1 دستگاه

استريو ميكروسكوپ صا ايران

4 دستگاه

 

كامپيوتر با ملحقات

1 دستگاه

ميكروسكوپ مانتيورينگ

1 دستگاه

 

يخچال فريزر

1دستگاه

تلويزيون LCD46 اينچ سامسو.نگ

1 دستگاه

 

ميز كار آزمايشگاهي

20 متر

بـن ماري

1 دستگاه

 

وايت برد سايز بزرگ (4متري)

1 تخته

فـور (آون)

1 دستگاه

 

هرباريوم

1 سري

جعبه کمکهاي اوليه

1 عدد

 

لام‌هاي ميكروسكوپي گياهي

سري كامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه بيولوژي جانوري

مساحت 112 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

پرستاري

 

زيست جانوري

بافت شناسي

ژنتيک

مامائي

 

فيزيولوژي

جنين شناسي

علوم جانوري

 

 

هماتولوژي

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

ميكروسكوپ دو چشمي نيكون ژاپن

10دستگاه

 

الكتروكارديوگراف

1 دستگاه

ميكروسكوپ دو چشمي اوليمپوس ژاپن

5 دستگاه

 

ميكروتوم

1 دستگاه

استريو ميكروسكوپ صا ايران

5 دستگاه

 

سانتريفوژ

1 دستگاه

ميكروسكوپ مانتيورينگ

1 دستگاه

 

هموگلوبينومتر

1 دستگاه

تلويزيون LCD46 اينچ سامسو.نگ

1 دستگاه

 

استيمولاتور

1 دستگاه

بـن ماري

1 دستگاه

 

ميكروسانتريفوژ

1 دستگاه

فـور (آون)

1 دستگاه

 

كيموگراف

4 دستگاه

لام‌هاي ميكروسكوپي بافت شناسي

سري كامل

 

اسپيرومترHARVARD

1 دستگاه

لام‌هاي ميكروسكوپي جنين شناسي

سري كامل

 

فشار خون سنج

15 دستگاه

كامپيوتر با ملحقات

1 دستگاه

 

اسپکتروفوتومتر

1 دستگاه

يخچال فريزر

1دستگاه

 

جعبه کمکهاي اوليه

1 عدد

ميز كار آزمايشگاهي

20 متر

 

 

 

وايت برد سايز بزرگ (4متري)

1 تخته