.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

آزمایشگاه های فیزیک

آزماشگاه های فیزیک

تاریخ: 1393/07/20 - 20:13


 

ازمایشگاه فیزیک مکانیک

45 متر مربع

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ژنتیک  -  ميكروبيولوژي  -  شیمی

 

فيزيك(1)

فيزيك مكانيك

متالوژی  -  عمران

 

فيزيك اپتيك

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

كوليس

6 عدد

 

 ديسك اينرسي كامل

1 عدد

جعبه وزنه دسته دار

3 عدد

 

مجموعه تعين عدد ژول

6 عدد

دستگاه كنترل دما

1 عدد

 

ترازوي ديجيتال

1 عدد

منبع تغذيه

3 عدد

 

سطح شيبدار

2 عدد

 ترازوي سه اهرمي

4 عدد

 

دستگاه سقوط ازاد

2 عدد

كرنومتر ديجيتال

4 عدد

 

 پايه مخروطي

4 عدد

دستگاه مولد وازوگراف

1 عدد

 

 جك آزمايشگاهي

عدد

مجموعه تعين ضريب انبساط طولي

4 عدد

 

ماشين آتوود

2 عدد

اونگ مركب

2 عدد

 

كاليمتر الكتريكي

4 عدد

اونگ پيچشي

 5 عدد

 

مجموعه اندازه گيري نهان تبخير 

2عدد

مجموعه تعين ثابت فنر

6 عدد

 

 

 

مجموعه تعين ضريب انبساط طولي

5 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازمایشگاه فیزیک الکتریسیته

45 متر مربع

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ژنتیک  -  ميكروبيولوژي  -  شیمی

 

فيزيك(2)

فيزيك حرارت

متالوژی  -  عمران

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

اهم متر ديجيتال

9 عدد

 

دستگاه كنترل هوا

12 عدد

اسيلوسكوپ

5 عدد

 

تايمر كانتر 10

6 عدد

الكتروسكوپ عقربه اي

1 عدد

 

 منبع تغذيه

3 عدد

رئوستاي 250 اهم

4 عدد

 

كرنومتر ديجيتال

5 عدد

گالوانمتر

5 عدد

 

ترازوي ديجيتالي حساس

1 عدد

پل وتستون و پل تار

1 عدد

 

دستگاه مولد واندوگراف

1 عدد

پايه مخروطي

6 عدد

 

ريل هوا

1 عدد

رئوستاي ايراني

3 عدد

 

فشار سنج ديواري(جيوه اي)

1 عدد

كالريمتر الكتريكي

6 عدد

 

 

 

ماشين اتوود

2 عدد