.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه مديريت آموزشي- كارشناسي ارشد

#

تاریخ: 1397/02/29 - 17:52


معرفی رشته مدیریت آموزشی(مقطع کارشناسی ارشد)

لازمه پیشبرد هدف های هر سازمان، داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان هاي آموزشي به مدیران آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد. لذا به منظور بهبود کیفیت مدیریت در نظام آموزشي کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق مدیرانی با بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای کشور تربیت شوند.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بصورت ناپیوسته ارائه می شود. طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال است نظام آموزشی آن نیز واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در مدت چهار نیمسال تحصیلی ارائه و برگزار می شود.  طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد نیز یک ساعت در هفته می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 32واحد بشرح زیر است:
دروس اصلی 11واحد
دروس تخصصی 15 واحد
پایان نامه 6واحد

نقش و توانایی یا کارایی

الف- شایستگی عهده دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی در تمام سطوح و مدارس از طريق شناخت اصول، فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی

ب- شناخت عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت

ج- توانائی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت

د- مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی

هـ- آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر درجهت تامین کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ضرورت و توانایی

برنامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با توجه به اهداف آن برنامه حائز اهمیت بوده و دلائل زیر ضرورت آن را ایجاب می نماید. .
1- بهبود شایستگی و کیفیت مدیریت آموزشی موجود

 2- پاسخ به نیازهای اساسی به مدیران آموزشی شایسته

3-بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده از تسهیلات و امکانات آموزش مدارس

 4-بکارگیری مدیریان متعهد و متخصص به منظور و رشد بهبود نیروی انسانی موجود و استفاده بهتر از آن
5-ایجاد روحیه مثت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه

6- گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بررسی های اساسی مسائل آموزش

گروه مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

رشته مديريت آموزشي از سال 1390 در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات زنجان تاسيس گرديد. در سال 1393پس از تجميع واحد علوم و تحقيقات زنجان با دانشگاه آزاد اسلامي زنجان، اين رشته به عنوان يكي از گروه هاي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مد نظر قرار گرفت. اعضاي هيات علمي اين گروه شامل افرادي هستند كه در گروه تحقيقات آموزشي نيز همكاري مي كنند.