.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه آموزش ابتدائي - كارشناسي

#

تاریخ: 1393/07/30 - 15:37


این گروه ابتدا با رشته آموزش ابتدایی در سال 1364 در مقطع کاردانی تاسیس و در سال 1369 مقطع کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی را زیر نظر گروه علوم تربیتی و روانشناسی  راه اندازی نمود.

اعضاي هيات علمي اين گروه شامل افرادي هستند كه در گروه تحقيقات و مديريت  آموزشي نيز همكاري مي كنند.