.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

معاون دانشكده

#

تاریخ: 1397/02/29 - 17:40


دکتر رسول داودي

معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسي

دکتری مديريت آموزشي

Email: rasolrd@yahoo.com

تلفن تماس:  مستقیم 33471713

33421001-7  داخلی 2462