.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

سرفصل دروس

سرفصل دروس به تفكيك رشته ها و مقطع تحصيلي

تاریخ: 1394/06/11 - 10:43


 

ردیف

سرفصل دروس رشته ها 

 

دریافت فایل

1

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

دریافت

2

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

دریافت

3

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

دریافت

4

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دریافت

5

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دریافت

6

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

دریافت

7

کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

دریافت

8

کارشناسی ارشد فیزیولوژی تغذیه

دریافت

9

کارشناسی ناپیوسته زبان انگلیسی

دریافت

10

کارشناسی ناپیوسته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

دریافت

11

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

دریافت

12

کارشناسی ناپیوسته ادبیات

دریافت

13

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی (دبیری)

دریافت

14

کارشناسی ناپیوسته دینی و عربی

دریافت

15

کارشناسی ناپیوسته علوم تجربی

دریافت

16

کارشناسی پیوسته تربیت بدنی(فیزیولوژی)

دریافت

17

کارشناسی پیوسته زبان انگلیسی

دریافت

18

کارشناسی پیوسته زبان انگلیسی ورودی93

دریافت

19

کارشناسی پیوسته فقه 91 به بعد

دریافت

20

کارشناسی روانشناسی عمومی

دریافت

21

کارشناسی روانشناسی عمومی 91 به بعد

دریافت

22

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

دریافت

23

کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی

دریافت

24

کاردانی آموزش زبان انگلیسی

دریافت

25

کاردانی آموزش ابتدایی

دریافت