.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

ارتباط با ما

#

تاریخ: 1397/02/29 - 17:48


 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

پست الکترونیک

دکتر نقی کمالی

ریئس دانشکده

2467

33471710

Kamali_naghi@yahoo.com

دکتر رسول داودی

معاون دانشکده و مدیر گروه رشته تحقیقات آموزشی

2462

33471713

rasolrd@yahoo.com

دکتر مسعود حجازی

مدیر گروه رشته روانشناسی

2466

_

Masod1357@yahoo.com

دکتر محمدحسین صائینی

مدیر گروه رشته علوم قرآن و حدیث و ادیان و عرفان

2465

_

MHsaieni@gmail.com

 دکتر سیروس ایزدپناه

مدیر گروه رشته آموزش زبان انگلیسی

2464

_

sirosarmin@yahoo.com

 دکتر حسین الهیاری

مدیر گروه رشته تربیت بدنی

2464

_

Hfpp1383@yahoo.com

آقای احمد اشرفی

مدیر آموزش دانشکده

2470

33471712

ashrafizanjani@gmail.com

آقای نادر محمدی

کارشناس آموزش

2469

_

Nm.mohammadi53@gmail.com

خانم جوزی

کارشناس آموزش

2418

-

_

خانم محمدی 

کارشناس آموزش  

2475

_

_

خانم شهپر رجائی رییس ثبت نمرات 2340    
 خانم مهرناز حسن بیگی              رئیس پژوهش دانشکده             2456 024-33471713    hasanbeigimehrnaz@gmail.com
خانم افشار و احمدی                  صندوق رفاه و  امور مالی                          _                                            _