.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

ارتباط با ما

#

تاریخ: 1394/06/11 - 14:57


 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

پست الکترونیک

دکتر نقی کمالی

ریئس دانشکده

2467

33471710-024

 

دکتر رسول داودی

معاون دانشکده و مدیر گروه رشته تحقیقات آموزشی

2462

_

rasolrd@yahoo.com

دکتر مسعود حجازی

مدیر گروه رشته روانشناسی

2466

_

Masod1357@yahoo.com

دکتر حسین مرادی

مدیر گروه رشته علوم قرآن و حدیث

2465

_

hmoradiz@yahoo.com

دکتر سید نادر محمدزاده

مدیر گروه رشته ادیان و عرفان

2465

_

Nmohammadzadeh35@yahoo.com

 دکتر هومن بیژنی

مدیر گروه رشته آموزش زبان انگلیسی

2464

_

houman.bijani@gmail.com

 دکتر آتوسا تیموری

مدیر گروه رشته تربیت بدنی

2464

_

At_teimoori@yahoo.com

آقای احمد اشرفی

مدیر آموزش دانشکده

2470

_

ashrafizanjani@gmail.com

آقای نادر محمدی

کارشناس آموزش برادران

2469

_

Nm.mohammadi53@gmail.com

خانم افشاری

کارشناس آموزش خواهران

2471

-

_

خانم محمدی 

کارشناس آموزش  

2471

_

_

 خانم مهرناز حسن بیگی              رئیس پژوهش دانشکده             2456 024-33471713     

 

 

 

 

_

 آقای طاهری                     امور مالی                          _                                            _