.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

چارت مهندسی عمران

در این بخش چارت کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی عمران در ورودهای مختلف قابل دانلود می باشد.

تاریخ: 1393/09/23 - 17:50


کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران ورودی 86 و قبل از آن

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران ورودی 87، 88 و 89

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران ورودی 90

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران ورودی 91 و 92

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران ورودی 87 و قبل از آن

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران ورودی 88 و 89

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران ورودی 90

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران ورودی 91

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران ورودی 92 و بعد از آن

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – سازه  ورودی 88 و 89

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]