.::. معاونت پژوهشی .::.

پسا دکتری (Post-Doc)

بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به پسا دکتری یا Psot -doc

تاریخ: 1393/12/26 - 09:35


 

 

1- آیین نامه پسا دکتر دانشگاه آزاد اسلامی (PDF)