.::. معاونت پژوهشی .::.

پژوهانه (Grant)

نحوه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

تاریخ: 1393/12/26 - 09:48


 

 

1- آیین نامه اعطای پژوهانه (PDF)

2- شیوه نامه اجرای اعطای پژوهانه  به اعضای هیات علمی (PDF)

3- فرم دریافت پژوهانه

4- برنامه تعیین امتیاز پژوهانه