.::. اخذ کد پایان نامه .::.

5-مدیریت بازرگانی- تحول

مدیریت بازرگانی- تحول

تاریخ: 1394/01/19 - 12:00


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

  

                   
عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                   
 
         

13821273941030

1394/12/09

      رحیم حسین خانلو
         

13821273941031

1394/12/09

      علیرضا سلطان محمدی
         

13821273941032

1394/12/16

      فرامرز شامی
         

13821273942001

1395/01/22

      الهه کاظمی
         

13821273942002

1395/01/22

      یاسمین شهلایی
         

13821273942003

1395/02/06

      فرناز سلطانی
         

13821273942004

1395/02/06
      ژیلا قاسملو
         

13821273942005

1395/02/25

      رضا صادقی
         

13821273942006

1395/02/26

      زهرا محمدی
         

13821273942007

1395/02/27

      زهرا  اصانلو
         

13821273942008

1395/02/29

      امیر محمدخانی
         

13821273942009

1395/02/29

      مینا واهبی
         

13821273942010

1395/03/06

      ابوالفضل توکل
         

13821273942011

1395/03/06

      محسن هاشمی
         

13821273942012

1395/03/06

      اسد یعقوبی چمتوئی
         

13821273942013

1395/03/06

      محمدرضا نوازنی
         

13821273942014

1395/03/06

      مجتبی اترک
         

13821273942015

1395/03/06

      مریم جعفری
         

13821273942016

1395/03/08

      سهیل یزدانی
         

13821273942017

1395/03/12

      علیرضا باقری
         

13821273942018

1395/03/17

      ترانه احمدی
         

13821273942019

1395/03/19

      معصومه نظری
تاثیر تغییر در عادتهای- باورها و فراموشی بر نو آوری افراطی با تاکید بر نقش واسطه ای منابع کمکی و سرمایه اجتماعی رابطه ای ( مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو سهامی عام 9405 94/5/28  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

13821255942002

1395/06/27

   دکتر نبی اله محمدی 

920608228

95/3/6

مژگان عزیان 
بررسی رابطه بین بیش فغالی شخصیتی و عملکرد خدمات با تاکید بر نقش واسطه ای جو خدمات و انگیزش: مطالعه موردی بانک توسعه تعاون 91354 94/3/24  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

13821273942022

1395/04/14

ن ید اله خداوردی 

910869043

95/3/6

سهیلا رسولی 
بررسی چالش های رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مسئولیت اجتماعی  91361 94/4/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/04/14

13821273942023

1395/04/19

ن یداله خداوردی 

911043697

95/3/6

مرتضی احمدی فرد مقدم 
تاثیر  آموزش و جبران خدمات بر روی اثر بخشی سازمان با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی : مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان  زنجان  9405 94/5/29  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/28

13821273942041

1395/6/29
 

درودی غلامرضا معمار زاده 

910901863

95/3/8

نسرین صادقی
تاثیر مدیریت تصویرپردازی بر روابط رهبر-عضو با تاکید بر نقش واسطه ای انسجام گروهی: مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو(سهامی عام) 9405 94/05/28  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/16

13821273942039

1395/06/27

ن دکتر نبی اله محمدی 920608242 شهره کلهری
بررسی رابطه تحول سازمانی ومدیریت مبتنی برخلاقیت فردی دربانک کارافرین تهران 9407 94/7/23  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/19

1395/06/07

الویت اول

62660202942027

1395/06/07

  یدالله خداوردی

920608238

95/3/18

فرنوش اصغرزاده
بررسی تاثیر جو سازمانی اردک شده بر رفتارهای کارافرینانه کارکنان با تاکید بر نقش واسطه ای هویت سازمانی (مطالعه ای در بانک ملت استان زنجان) 91355 94/3/26  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/25

62621273942002

1395/06/14

  نبی اله محمدی

910579397

95/3/23

الهه

 ارتیشدار اولویت 4

بررسی میزان تاثیر گذاری گروه های غیر رسمی بر تحول سازمانی در شرکت آبفای زنجان 91301 93/10/8  

مشخصات استاد در صورت داشتن کد د انشگاه آزاد ثبت نمایید در غیر اینصورت مدارک به امور پایان نامه ارسال گردد

1395/03/30

13821273942021

1395/04/14

  کمال میانداری

910911702

95/3/30

سجاد حیدری
بررسی تاثیر انعطاف در مدیریت منابع انسانی بر نگرش شغلی کارکنان و نتایج کاری (مطالعه موردی: شرکت آب و فاظلاب زنجان) 91402 94/9/25  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/16

13821273942027

1395/05/20

  محمددالمنپور 920608721 رسول امامی مطلق زنجانی 
بررسی تاثیر خود ارزیابی کارکنان بر عملکرد شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار معکوس کاری در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان 91403 94/9/26  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/16

  حسین محمدی فرهمندیان 930486459 علیرضا پناهی 
اثرات مختلف جنبه های رهبری تحول گرا در ایمنی کارکنان 9407 94/7/23  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

62621207942006

1395/06/07

  خداوردی 920608246 نسترن نوری
تاثیر مدیریت شکایت بر سود آوری مشتری با تاکید بر نقش واسطه ای متغیر های موقعیتی: مطالعه ای در پست بانک استان زنجان  91393 94/8/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

13821255942003

1395/06/31

  ید اله خداوردی 920608818 مجتبی احمدی
         

13821273942024

1395/04/20

  دکتر نقیلو   رضا محمدی
بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر دشواریهای عاطفی و انسجام تیمی با میانجیگری وجدان کاری 91408 94/10/22  

 

13821273942045

1395/06/29

  شهر آبادی 930284756 علیرضا شبیری 
تاثیر تفکر استراتژیک در رهبران سازمان و رابطه آن بر نو آوری سازمانی 91429 94/12/13    

62621207942001

1395/05/16

  یداله خداوردی 930501110 حمید خاصی
بررسی رابطه بین وضعیت استخدام و خدمات متمایل به رفتار شهروند سازمانی کارکنان ( نقش واسطه ای جا به جایی درون سازمانی و نا امنی شغلی) در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان 91403 94/9/26  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/28

 

62621207942010

1395/06/29
 

درودی غلام رضا معمار زاده 930415457 هاشم مقدم
بررسی تاثیر رهبری کاریزماتیک بر تعهد عاطفی و هنجاری با تاکید بر نقش فرسایش ارزش، نیاز و بدبینی پیروان(مطالعه ای در اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان) 91419 94/11/28  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/16

62621207942005

1395/06/07

  ید اله خداوردی 930313793

علی قربانلو

اولویت سوم

بررسی تاثیر نوآوری خدمات بر توسعه محصول جدید(نقش واسطه ای بازار گرایی و نوسانات بازار - مورد مطالعات شرکت تولید مواد لبنی پگاه زنجان) 91411 94/10/25    

13821273942025

1395/05/06

  دالمن پور 920608262 بهجت حقیقی 
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عوامل روانی-اجتماعی بهره وری منابع انسانی (مورد مطالعه مجتمع سرب و روی انگوران) 91416 1394/11/25  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/16

13821273952025

1396/004/01

  ید اله خداوردی 930415155 بهزاد حقگو
         

13821273942028

1395/05/25

  هما درودی   نسترن خلخالی
بازنگری ارتباط بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی :اثرواسطه ای تعهد سازمان 91419 1394/11/28  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/16

13821273952002

1395/12/09

  ید اله خداوردی 930342118 هاشم سلیمانی
عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی ( مطالعه ای در بانک ملی اداره امور شعب استان زنجان) 91408 94/10/22  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/16

13821273942051

1395/07/08

  ید اله خداوردی 911023614

علی

سپهری

اولویت اول 

         

13821273942026

1395/05/19

      حمیدرضا هراتی
                  محمد جعفر رضائی
بررسی رابطه بین ادراک تنوع سازمانی و رفتار کار کنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 91382 94/6/22  

 

13821207942003

1395/06/27

  درودی 920608213 سیده آینازجباری
         

13821273942031

1395/05/26

      روح اله بیگدلی
تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر معنویت در محیط کار سازمان منطقه آزاد ارس با میانجیگری رفتار تسهیم دانش 91380 94/6/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821273942037   حسین محمدی 920578784 حسین صفرخانلو
                   
بررسی تاثیرویژگیهای شخصیتی رهبر بر عملکرد رهبری با تاکید بر نقش واسطه ای رهبری تحول گرا:موردی ای در بانک تجارت استان زنجان 9409 94/9/25    

13821273942036

1395/06/21

  رجایی 920608712 اسد اله حیدری زیرک
طراحی الگویی برای تبیین عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش ترکیبی delphi-dematel-vikor(مطالعه موردی در شرکت های معدنی) 91330 94/1/26     كد دارد   مقدم 920087806 سحر سلجوقی
تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نو آورانه خدمات با در نظر گرفتن نقش سبک رهبری مبادله رهبر- پیرو استقلال شغلی در شرکت های کوچک و متوسط استان زنجان 96145 1396/07/26         هما درودی 940218917 مونا سلطانی

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      نرگس حسنی
                      فرناز سلطاني
                      زهرا محمدی
                      فرامرز شامی
                      زهرا اصانلو
                      ژیلا قاسملو 
                      مینا واهبی
                      امیر محمدخانی
                      مجتبی اترک
                      محمدرضا نوازنی
                      ابوالفضل توکل
                      مریم جعفری
                      محمد علی قلندری