.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

رزومه افسانه صبحی

رزومه افسانه صبحی

تاریخ: 1394/01/25 - 12:46


نام و نام‌خانوادگي: افسانه صبحی   

   نام‌پدر: احمد        ش.ش:3289        محل‌تولد: تهران   

مدرك كارشناسي: پرستاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحدتنکابن با معدل 96/17 در سال 1374

مدرك كارشناسي ارشد: روان‌شناسي بالینی از دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن با معدل 45/18 در سال 1381.

مدرک دكتري: روانشناسی سلامت از دانشگاه آزاداسلامي واحد کرج

سوابق آموزشي:

¨عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامي واحد زنجان از سال 1384.

¨تدريس دروس روان‌شناسي عمومي، روان‌شناسي تربيتي،روان‌شناسي رشد1و2،روان‌شناسي بازي،روان‌شناسي يادگيري، روان‌شناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مشاوره كودك،روش تحقیق،و پرورش فعاليت‌هاي اجتماعي در دانشگاه آزاداسلامي واحد زنجان.

¨تدريس دروس روانشناسی بازی و روانشناسی زبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

¨تدريس دروس روانشناسی رشد1و روانشناسی مرضی کودک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

¨برگزاري كارگاه روانشناسي نوجواني براي مسئولين مدارس شبانه روزي منطقه 2 كشور.

طرح‌هاي پژوهشي:

(1) رابطه استرس های روزانه وحمایت های اجتماعی باسلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: طرح پژوهشي با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز در سال 1388.

مقالات چاپ شده:

(1) حجازی،مسعود؛افروز،غلامعلی و صبحی،افسانه.(1388).بررسی ویژگی های زیستی،روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی،مجله دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 39، شماره2 ،123-145

(2) صبحی،افسانه؛احدی،حسن؛رجب،اسدالله؛نفیسی،غلامرضاوحجازی،مسعود.(1389).سلامت روانی و سبک کنار آمدن با استرس در والدین و کنترل متابولیک در کودکان،مجله دیابت و لیپید ایران،دوره 10،شماره3، 327-338.

(3) صبحی،افسانه؛احدی،حسن؛رجب،اسدالله و حجازی،مسعود.(1390).رابطه ویژگی های شخصیتی والدین و عملکرد خانواده با کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع اول، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،سال12،شماره1،17-32.

 (4) حجازی،مسعود؛صبحی،افسانه و کمالی،نقی.(1390).ویژگی های شخصیتی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی،فصلنامه تخصصی علوم رفتاری،سال 3،شماره8 ،51-66.

(5) حجازی،مسعود وصبحی،افسانه.(1390). هوش هيجاني، مهارت‌هاي اجتماعي، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان  تيزهوش و عادي،فصلنامه تخصصی علوم رفتاری،سال سوم،شماره دهم،41-55.

(6) حجازی،مسعود؛صبحی،افسانه و شهنواز،علی.(1392).بررسی سلامت روانی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی،مجله دست آوردهای روان شناختی،سال 20-3،شماره یک،227-244.

(7)حجازی،مسعود؛صبحی،افسانه و برادران ساداتی،مینا(1392).بررسی رابطه رضایت زناشویی والدین با اختلالات رفتاری فرزندانشان،ارائه شده در ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان،ایران،تبریز.

(8)حجازی،مسعود؛صبحی،افسانه و پیامانی،سپیده(1392).مقایسه رضایت زناشویی،سلامت روانی و کیفیت زندگی والدین کودکان نابینا،ناشنوا،عقب مانده ذهنی و عادی ،ارائه شده در ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان،ایران،تبریز.

(9) چگونه سیستم ایمنی باجهان خارج مقابله می کند.تازه های علوم اعصاب،1387،سال ششم، شماره24-23،58-50

(10) بیماری فشارخون ومداخلات روانشناختی،روزنامه آفرینش،1387،سال یازدهم شماره های3129،3130،3131و3132

(11)بررسی ویژگی های زیستی،روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی،مجله علمی-پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،به همراه دکتر غلامعلی افروز و دکتر مسعودحجازی،1388،سال39،شماره2،123-1

(12) استرس و مديريت آن، فصلنامه علمي- تخصصي پيام سلامت، به همراه مسعودحجازی1387، سال دوم، شماره اول، 2-18.

 (13) «تراتوژن‌ها» نگاهي به آسيب‌زايي الكل، كافئين، سرب و محيط پرسروصدا، فصلنامه آموزشي و پژوهشي احيا، به همراه مسعودحجازی و فاطمه نصرتي، 1386، شماره 24، 35-4

(14)بهداشت روانی کودکان ونوجوانان وعوامل موثر در آن، فصلنامه علمي- تخصصي پيام سلامت،1386، سال اول، شماره اول،48-32.

سوابق اجرايي:

¨روانشناس کلینیک دکتر جزایری،در سال1387.

¨روانشناس کلینیک مددکاری،درسال 1386.

¨روانشناس مرکزمشاوره دانشگاه آزاداسلامی زنجان ازسال 1387.

رتبه‌هاي تحصيلي:

¨فارغ التحصيل رتبه دوم دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن درمقطع کارشناسی رشته پرستاری در سال1374.

¨فارغ التحصيل رتبه اول دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن درمقطع کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسي بالینی در سال 1381.

Email:sobhipsych@Yahoo.com