.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

رئیس اموزش

رئیس اموزش

تاریخ: 1394/02/07 - 09:56


f                                                                                                                                                                                       

 

 

رئیس اداره اموزش:اقای مرتضی اسکندری

تلفن: 02433470295

تلفن همراه: 09194435529