.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

دفتر نظارت و ارزيابي آموزشی دانشگاه

مسئول دفتر نظارت و ارزيابي آموزشی دانشگاه

تاریخ: 1394/02/22 - 18:06


         

            دكتر رحيم اميني راستابي                          

            استاديار بيوشیمي                                                                     

            آدرس ایمیل:   rahimamini84@gmail.com   

            مشاهده رزومه: لينك يك

                                   لينك دو