.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

دفتر نظارت و ارزيابي آموزشی دانشگاه

اهم فعالیتهای دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی

تاریخ: 1394/02/22 - 09:52


دفتر نظارت و ارزيابي آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در فروردین ماه 1394 در راستای افزایش کیفیت آموزشی تاسیس گردید. اهم فعالیت های دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی عبارتند از:

1- نظارت بر امور مربوط به شروع هر نيمسال تحصيلي (مانند رعایت ظرفیت کلاس‌های درسی، رعايت سقف ساعات تدریس اساتيد، تشکیل به موقع کلاس‌ها در اوایل هر ترم، رعايت زمان تحويل ليست حضور و غياب دانشجويان به اساتيد توسط دانشكده‌ها و...)

2- نظارت بر كيفيت تدريس اساتيد (مانند حضور به موقع در سر كلاس، اعلام نمرات امتحاني در موعد مقرر، رعایت رعایت تناسب تخصص مدرسین با دروس مورد تدریس و رعایت سرفصل دروس)

3- نظارت  بر كيفيت مدرسان حق التدريس (مانند نظارت بر انتخاب استادان حق التدريس و ممانعت از تدریس افراد فاقد صلاحيت علمي، رعایت تناسب تخصص مدرسین با دروس مورد تدریس، ايجاد بانك اطلاعاتي متقاضيان حق التدريس)

4- نظارت بر ارزشيابي اساتيد (صورت گرفته توسط دانشجویان)، تحلیل نتایج حاصله و اطلاع رساني به اساتيد محترم در هر نيمسال تحصیلی

5- رسیدگی به مشکلات آموزشی و بهبود کیفیت آموزش (مانند رسیدگی به اعتراضات حضوري و غيرحضوری دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی اساتید ، بازدید از کلاس‌ها و اتاق استادان و رسیدگی به کمبودهای مشاهده شده)

6- نظارت بر حضور و غیاب استادان و چگونگي برگزاری کلاس‌های جبرانی

7- نظارت و اعمال مقررات مربوط به برگزاری امتحانات در سه مرحله (قبل، حین و بعداز برگزاري امتحانات)  

8- پیگیری اموری که از حوزه معاونت آموزشی به دانشکده‌ها محول شده (مانند ايجاد بانك ادرس ايميل و شماره موبايل اساتيد به منظور تسهيل ارتباط با اساتيد، مديران گروه‌هاي اموزشي و روساي دانشكده‌ها از طريق ارسال ايميل و پيامك)

9- بروزرساني وب سايت معاونت آموزشي

10- نظارت بر انجام دقیق خدمات آموزشی