.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

فراخوان ثبت نام در بانك اطلاعات جامع بانوان عضوهيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

فراخوان ثبت نام در بانك اطلاعات جامع بانوان عضوهيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

تاریخ: 1394/03/27 - 11:34


فراخوان ثبت نام در بانك اطلاعات جامع بانوان عضوهيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
بسمه تعالي
به استحضار ميرساند در راستاي رسالت شوراي راهبردي زنان فرهيخته، از تمام بانوان محترم عضو هيأت علمي
دانشگاه آزاد اسلامي كه تمايل به فعاليت در پستهاي اجرايي و مديريتي دارند، دعوت ميگردد تا در تشكيل بانك
اطلاعات جامع، ما را ياري نموده و اطلاعات درخواستي را بصورت دقيق و كامل تكميل و به آدرس ايميل شورا ارسال
نمايند.
شايان ذكر است اطلاعات دريافتي در كميتههاي ذيربط شورا بررسي شده و افراد واجد شرايط براي تصدي پستهاي
مديريتي مناسب به رياست عاليه دانشگاه معرفي و پيشنهاد خواهند شد. بديهي است تصميمگيري نهايي در مورد
انتصابات بر عهده مراجع ذيربط بوده و از حيطه اختيارات شوراي راهبردي خارج است.
فرم اطلاعات درخواستي در قسمت برداشت فايل موجود است.