.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

فرم رزومه شماره 1

فرم رزومه شماره 1

تاریخ: 1394/03/27 - 12:59


ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1

ﻧﺎم واﺣﺪ /ﻣﺮﮐﺰ:

 

زن

مرد

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎيﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽﺑﺎ رﺗﺒﻪ

اﺳﺘﺎدي

تمم وﻗﺖ

 

 

ﭘﺎره وﻗﺖ

 

 

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎيﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽﺑﺎرﺗﺒﻪ

داﻧﺸﯿﺎر

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

 

 

ﭘﺎره وﻗﺖ

 

 

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎيﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽﺑﺎ رﺗﺒﻪ

اﺳﺘﺎدﯾار

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

 

 

ﭘﺎره وﻗﺖ

 

 

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎيﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽﺑﺎرﺗﺒﻪ

ﻣﺮﺑﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

 

 

ﭘﺎره وﻗﺖ

 

 

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞاﻋﻀﺎيﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

 

 

ﭘﺎره وﻗﺖ

 

 

ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنوروديﺳﺎل

92-93

 

 

 

 

ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼنﺳﺎل91-92

 

 

 

 

ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنوروديﺳﺎل

 

 

 

 

 

 

 

 

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽاﺟﺮاﯾﯽ

1)     اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي

 

نام نام خانوادگی

نشانی محل کار

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

نشانی محل سکونت

نشانی محل کار

نشانی الکترونیکی

شماره های تماس ( همراه و ثابت)

رتبه دانشگاهی

پایه

شغل

تاریخ اسنخدام

 

توضیحات:

 

2) ﺳﻮاﺑﻖﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رشته تحصیلی

مقطع دکتری

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

رشته تحصیلی

مقطع دکتری

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

رشته تحصیلی

مقطع دکتری

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

 

توضیحات:

 

ﺳﺎﯾﺮدورهﻫﺎيﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﺤﻞ ﺳﺎل

محل

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

3) ﺳﻮاﺑﻖﺷﻐﻠﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

سابقه آموزشی

محل

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

 

ﻋﻀﻮﯾﺖدر ﻣﺠﺎﻣﻊﻋﻠﻤﯽ

سابقه پژوهشی

محل

سال

ﻋﻀﻮﯾﺖدراﻧﺠﻤﻦﻫﺎيﻋﻠﻤﯽ

 

 

ﻋﻀﻮﯾﺖدرﻗﻄﺐﻫﺎيﻋﻠﻤﯽ

 

 

ﻋﻀﻮﯾﺖدرﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ

 

 

 

توضیحات :

 

 

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت، اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺪاﻋﺎت

ﺳﻮاﺑﻖﻣﮑﺘﻮب

عنوان

مقطع مرتبط

تعداد

ﮐﺘﺐدرﺳﯽ

 

 

 

ﮐﺘﺐﻏﯿﺮدرﺳﯽ

 

 

 

ﻣﻘﺎﻟﻪISI

 

 

 

ﻣﻘﺎﻟﻪISC

 

 

 

ﻣﻘﺎﻟﻪﻋﻠﻤﯽ- ﺗﺮوﯾﺠﯽ

 

 

 

ﺗﺮﺟﻤﻪ

 

 

 

ﻫﻤﮑﺎريدرﻧﮕﺎرش

 

 

 

اﺧﺘﺮاﻋﺎتواﺑﺪاﻋﺎت

 

 

 

 

توضیحات :

ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ *

همایش ها

تعداد

عناوین

توضیحات

ﻫﻤﺎﯾﺶﻣﻠﯽ

 

 

 

ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽداﺧﻠﯽ

 

 

 

ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺧﺎرﺟﯽ

 

 

 

 

*ﺷﺮﮐﺖﺻﺮفدرﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖﻧﺪاردﺑﻠﮑﻪﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪﻓﺮد ﮐﺪاﻣﯿﮏازﻣﻮارد(اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ/ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ/دﺑﯿﺮيﻋﻠﻤﯽﯾﺎ

اﺟﺮاﯾﯽ/ ﺷﺮﮐﺖدرﭘﻨﻞﻫﺎيﻋﻠﻤﯽ)رادرﻫﻤﺎﯾﺶﻋﻬﺪهدارﺑﻮدهاﺳﺖ..

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

4) ﺳﻮاﺑﻖﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺳﻄﺢﻣﺪﯾﺮﯾﺖواﺣﺪ

.................................

ﻣﺤﻞﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

.................................

ﻣﺪتزﻣﺎن ﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

.................................

ﺳﻄﺢﻣﻌﺎوﻧﺖواﺣﺪ

.................................

ﻣﺤﻞﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

.................................

ﻣﺪتزﻣﺎن ﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

.................................

ﺳﻄﺢﻣﺪﯾﺮﮐﻞ واﺣﺪ

.................................

ﻣﺤﻞﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

.................................

ﻣﺪتزﻣﺎن ﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

.................................

ﺳﻄﺢﻣﺪﯾﺮﯾﺖداﻧﺸﮑﺪه

.................................

ﻣﺤﻞﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

 

توضیحات:

 

 

 

 

ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

سطح مدیریت ملی کلان

محا تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

 

ﺳﻄﺢﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻣﻠﯽﻣﯿﺎﻧﯽ

 

ﻣﺤﻞﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

ﻣﺪتزﻣﺎن ﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

ﺳﻄﺢﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻣﻠﯽاﺳﺘﺎﻧﯽ

 

ﻣﺤﻞﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

ﻣﺪتزﻣﺎن ﺗﺼﺪيﭘﺴﺖ

 

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ.....................................ﺻﺤﺖاﻇﻬﺎراتﻓﻮقرا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ وﻋﻮاﻗﺐﻧﺎﺷﯽازﻣﻐﺎﯾﺮتﻣﻮاردذﮐﺮ ﺷﺪهﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎتاﺻﻠﯽرا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم.

 

ﻧﺎموﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﻣﻀﺎءوﺗﺎرﯾﺦ