.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه علوم تربیتی

گروه علوم تربیتی

تاریخ: 1397/02/29 - 16:01


گروه علوم تربیتی شامل رشته های زیر می باشد:

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

آموزش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی آموزشی

کارشناسی ارشد

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دکتری

 
 
 
اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

رديف

نام و نام خانوادگي

 

آدرس الكترونيكي

1

دكتررسول داودي  (مدير گروه)

 

rasolrd@yahoo.com

2

دكتر معصومه السادات ابطحي

 

 m.abtahi2008@gmail.com

3

دكتر منيژه ذكريايي

 

 M_zakaryaei@yahoo.com

4

دكتر نقي كمالي

 

 Kamali_naghi@yahoo.com

5

دكتر نورالدين ميرزايي

 

 Mirza683@yahoo.com