.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

فرم شماره 2

فرم شماره 2

تاریخ: 1394/04/15 - 12:55


 

بسمه تعالی

کارنامه علمی اجرایی

1)      اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی

..............................

محل تولد

.................................

تاریخ تولد

 

وضعیت تأهل

.................................

نشانی محل سکونت

.................................

.................................

نشانی محل کار

.................................

.................................

نشانی الکترونیکی

.................................

.................................

شماره های تماس

.................................

.................................

.................................

رتبه دانشگاهی

................................

پایه

.................................

تمام وقت / پاره وقت

.............................

تاریخ استخدام

............................

 

توضیحات:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2)      سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

.................................

مقطع دکتری

.................................

دانشگاه محل تحصیل

.................................

سال اخذ مدرک

...............................

رشته تحصیلی

.................................

مقطع کارشناسی ارشد

.................................

دانشگاه محل تحصیل

.................................

سال اخذ مدرک

.................................

رشته تحصیلی

.................................

مقطع کارشناسی

.................................

دانشگاه محل تحصیل

.................................

سال اخذ مدرک

.................................

 

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

سایر دوره های گذرانده شده

محل

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3)      سوابق شغلی

سابقه آموزشی

سابقه آموزشی

محل

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

......... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عضویت در مجامع علمی

                         سابقه پژوهشی

محل

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

تالیفات

سوابق مکتوب

عنوان

مقطع مرتبط

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

همایش ها *

             همایش ها

تعداد

عناوین

توضیحات

همایش ملی

 

 

 

همایش بین المللی داخلی

 

 

 

همایش بین المللی خارجی

 

 

 

 

*شرکت صرف در همایش ها اهمیت ندارد بلکه باید ذکر شود که فرد کدامیک از موارد (ارائه  مقاله / سخنرانی / دبیری علمی یا اجرایی/ شرکت در پنل های علمی) را در همایش عهده دار بوده است..

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4)      سوابق مدیریتی

دانشگاهی

سطح مدیریت واحد

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح معاونت واحد

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیرکل  واحد

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت دانشکده

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح معاونت دانشکده

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت گروه

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سایر

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

 

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

غیر دانشگاهی

سطح مدیریت ملی کلان

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت ملی میانی

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت ملی استانی

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

 

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اینجانب ..... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم و عواقب ناشی از مغایرت موارد ذکر شده با اطلاعات اصلی را

می پذیرم.

                                                                                                                                                نام و نام خانوادگی

                                                                                                                                                   امضاء و تاریخ