.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

امور پایان نامه ها

امور پایان نامه ها

تاریخ: 1395/03/18 - 12:56


رديف
فرم هاي پايان نامه كارشناسي ارشد
1
فرم موضوع
2
فرم پروپوزال
3 مدارك لازم براي جلسه دفاع دريافت
4
فرم الف
5
فرم مجوز دفاع
6
فرم ب
7 فرم تعهدنامه دانشجو، استاد راهنما و مشاور دريافت
8

فرم ارزشيابي پايان نامه (فرم شماره 2) 

فرم تعيين ارزش مقاله (فرم شماره 3)

دريافت

دريافت

9
فرم اصلاح
10
فرم اصالت پايان نامه
11
فرم نمونه روي جلد انگليسي
12 فرم منشور اخلاقي دريافت
13
فرم تحويل نسخه ها
14 فرم چارچوب تنظيم پايان نامه (مروري) دريافت
15 فرم چارچوب تنظيم پايان نامه (ميداني) دريافت
16 مراحل پس از دفاع پايان نامه دريافت

1