.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

جذب و پذیرش

مرکز رشد

تاریخ: 1394/05/24 - 16:25


نحوه جذب و پذیرش به صورت حضوری و برگزاری جلسه ای مشترک با معاون محترم پژوهش و فناوری و رییس مرکز رشد به همراه متقاضی می باشد. پس از موافقت اولیه، متقاضی بایستی فرم های کسب و کار را تکمیل نموده و به همراه سی دی مطالب، رزومه و سایر مدارک و مستندات مربوطه به مرکز رشد تحویل نماید. همچنین لازم است متقاضی دارای شرایط ذیل باشد:

- داشتن ايده فناورانه به همراه ایده تجاری
- جدید بودن ایده فناورانه
- داشتن نقشه راه برای تجاری سازی محصول یا خدمات مفید  و سودآور
- داشتن روحیه تیمی برای کارهای گروهی
- دارا بودن شخصیت حقوقی