.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

مشمول

تحويل مدارك فارغ التحصيلان مشمول

تاریخ: 1396/05/29 - 13:49


گواهی اشتعال به خدمت تحویل مدارک فارغ التحصیلان مشمول

فراغت از تحصیل مشمولان وتحویل مدارک فارغ التحصیلان مشمول

 

فراغت ازتحصیل مشمولان انجام سریع مراحل آن ازنکات مهمی است که وضعیت مشمول را تحت الشعاع قرارمی دهد برای رفع مشکلاتی که متوجه فارغ التحصیلان مشمول بوده وهست لازم است نکات زیرمورد توجه قرارگیرد:

1-پرونده دانشجویان درشرف فراغت از تحصیل ( کاردانی بعد از گذراندن 50 واحدوکارشناسی 120 واحد ) دقیقا" بررسی نقص پرونده اعم از نقص مدراک یا مواردی که خلاف مقررات انجام شده مشخص ودرصورت نیاز به اخذ مجوزاز طریق مبادی ذیربط (عمدتا´آموزش ) اقدام گردد . درمواردی که سنوات تحصیل فرد طولانی شده یا خواهد شد مطابق مقررات اقدام ومجوز لازم اخذ شود.

2- رفع نقص پرونده درمواردی که باید توسط دانشجو صورت گیرد به مشمول تذکر داده شود.

3- بدهی های مالی دانشجو مشخص وبه مشمول برای رفع مشکل تذکر کتبی داده شود.

4- نمرات دروس افرادی که درطول تحصیل میهمان بوده یا ازماده 55 استفاده کرده اند از واحدها ومراکز ذیربط اخذ گردد.

5- کمبود دروس یا مازاد بودن آنها به نحوی که فراغت از تحصیل دانشجو را باابهام مواجه خواهد نمود مشخص وبرطرف گردد.

6-پس از اتمام دروس مشمول بلافاصله با بررسی نهایی سوابق لغو معافیت تحصیلی فرد انجام شود وآن را موکول به تسویه حساب دانشجو ننمایند. ضمن آنکه نسخه برابر اصل شده لغو معافیت را تحویل دانشجو نموده – نسخه ای از آن را به وظیفه عمومی ارسال کنند ونسخه دیگردربایگانی یا پرونده دانشجو ضبط گردد.

7- درمواردی که دانشجو درس پروژه یا کارآموزی داشته ونمره ناتمام داشته است وهمچنین درس معرفی به استاد تاریخ فراغت از تحصیل مشمول تاریخ اعلام نمره است ولا غیر. وجه خواهند نمود درمورد دروس معرفی به استاد – تاریخ اعلام نمره وحداکثر 15 روز بعد از امتحان درس ملاک فراغت از تحصیلی استضمن آنکه به دانشجو تاکید شود پیگیر اعلام نمره خود باشد.

8- ضمن آنکه پرونده فارغ التحصیل بلافاصله بعد از احراز شرایط فارغ التحصیلی بایستی درفارغ التحصیلان درجریان صدور گواهی موقت ودانشنامه قرارگیرد تا مشمول با شرایطی که اعلام میگردد بتواند مدارک خود رابرای تحصیل درمقطع بالاتر ( بویژه درصورت تمایل به تحصیل درخارج از کشور) دریافت نماید.

9- درمورد دانشجویانی که به دلیل انصراف یا اخراج یا ترک تحصیل مدرک مقطع پائین تر دریافت می نمایند نباید درمورد لغو معافیت تحصیلی آنان از گزینه فارغ التحصیل استفاده نموده بلکه متناسب نوع قطع رابطه با دانشگاه گزینه مربوطه را علامت زدودرذیل برگ معافیت ذکر نمایند ارزش تحصیلات مشمول ( مثلا" کاردانی) است .

10- با توجه به بخشنامه های صادره تحویل مدارک فارغ التحصیلان با مدارک زیر میسر است این مقررات باید به مشمولان اطلاع رسانی شود.

11- کارت پایان خدمت – کارت معافیت دایم – کارت معافیت موقت درمدت اعتبار آن – گواهی اشتغال به خدمت رسمی درنیروهای نظامی وانتظامی .

12-گواهی اشتغال به تحصیل درمقطع بالاتر که از دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ( یاواحدها ومراکز دانشگاهی ) با ذکر شماره معافیت تحصیلی مقطع جدید ارایه میشود. ( دراینمورد اصل مدرک باید تحویل ذینفع گردد وفرد متعهد شود آن را تحویل محل تحصیل مقطع جدید نماید. مگر رشته های گروه پزشکی با رعایت مقررات ابلاغی از سوی معاونت پزشکی ).

13-گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در دستگاههایی که مشمول به جای خدمت وظیفه عمومی متعهد خدمت در آنها است ازجمله وزارت بهداشت درمان – وزارت آموزش وپرورش – کشتیرانی – هواپیمایی – قوه قضائیه ).

وظیفه عمومی مشروط براینکه قید شده باشد مشمول بدون غیبت به خدمت اعزام شده است .

14- برگ اعزام به خدمت بدون ذکر غیبت درمدت اعتبار آن

15- گواهی ازمعاونت های وظیفه عمومی استانها

16- اصل مدرک صادره اعم از گواهینامه موقت – دانشنامه وریزنمراتمربوط برای مشمول ومال اوست درمورد افرادی که درمقطع بالاتر تحصیل می نمایندبه استناد گواهی اشتغال به تحصیل مقطع بالاتر با ذکر شماره معافیت تحصیلی باید مدرک را به وی تحویل نمود. ذینفع به استناد تعهدی که به محل تحصیل مقطع بالاتر داده است باید اصل مدرک را به موسسه مربوطه تحویل نماید.