.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

اعضای کادر ستادی

رشد

تاریخ: 1394/06/24 - 16:49


وحید منفرد، دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (جامدات)، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی زنجان