.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

دوره رشد

رشد

تاریخ: 1394/06/24 - 16:12


دوره رشد، دوره‎‏ای است حداکثر سه ساله، که طی آن واحد‏های فن‏‎آور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‎‏شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا پنج سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد واحد فناور می‎‏گویند. حداکثر بودجه قابل اختصاص دویست و پنجاه میلیون ریال بوده و در صورت توجیه اقتصادی و تأیید شورای مرکز تا سیصد میلیون ریال قابل افزایش است. مکان اختصاص داده شده به صورت مجزا مي‏‎باشد. اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهاي کارگاهي و آزمايشگاهي، توليد، شرکت در نمايشگاه‎‏ها، آموزش نيروي متخصص مورد نياز و ... قابل مصرف مي‏‎باشد.