.::. اخذ کد پایان نامه .::.

2-دکتری حقوق خصوصی

دکتری حقوق خصوصی

تاریخ: 1394/06/29 - 01:16


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

عنوان پایان نامه

شماره   جلسه تصویب پروپوزال

تاریخ جلسه تصویب پروپوزال

اصلاحات مدیر گروه-تاریخ

دلیل عدم اخذ کدشناسایی

کدشناسایی

استاد مشاور

استاد راهنما

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

بررسی تطبیقی تقابل تعهدات وآثار آن درحقوق قراردادهای ایران وانگلستان 9711 1397/11/23    

13820807972052

1398/04/31

 

مهرزاد ابدالی    هادی نعیمی سیدالهام الدین شریفی 940441542 پریسا کاکاوند
تعارض قوانین تابعیت ونقش ان درحل تعارض قوانین باتاکید بررویه قضایی 9501 95/1/26   قبلا به عنوان کارشنا سی ارشد در تاریخ 1395/03/09 کد اخذ گردیده برای اصلاح نامه از طرف رییس دانشکده به معاونت پژوهشی ارسال نمایید . 1395/05/19

13820807942025

1395/03/09

 

ربیعااسکینی--البرزی ورکی نجادعلی الماسی 920005200 حمیدمحمدی
         

13820807942041

1395/05/19

 

      زهره شیر کوند
ماهیت و ویژگیهای تعهدات اصلی پیمانکار در قرارداد های epcصنعتی 5202 95/2/30   دانشجو دکتر داشتن یک مشاور طبق بخشنلامه الزامی میباشد.1395/05/19

62620807942036

1395/07/13

قربانی ربیعا اسکینی 911008865 سمانه ابوترابی
         

13820807942042

1395/05/19

      شیرین ملک محمدی
         

  62620807921015

1393/04/16

      عارف عبداللهی
 راه حلهای جلوگیری از بروز اختلاف درقراردادهای مربوط به املاک وکاهش دعاوی راجع به آن ها  9605 1396/05/04    

13820807972094

1398/06/30

دکترالبرزی دکتر ولیزاده دکتر عبداله کیایی 930540820 باقر الفت
 تحلیل حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان با تاکید آرای قضایی 9609 1396/09/30    

13820807981021

1398/10/30

سلمان ولیزاده جلیل قنواتی 930546883 علیرضا عسگری
 

فرم ب

چکیده پایان نامه

نمره مقاله

مقاله -تعدادمقاله

نمره

تاریخ دفاع

کدشناسایی

استاد داور

استاد مشاور

استادراهنما

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی