.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

سومین جلسه شورای زنان فرهیخته

سومین جلسه شورای زنان فرهیخته

تاریخ: 1394/04/04 - 10:01


باسمه تعالی
صورتجلسه شورای زنان فرهیخته استان زنجان مورخ 04/04/94

سومین  جلسه ی شورای زنان فرهیخته در تاریخ 04/04/94 ساعت 9 صبح با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان جناب آقای دکتر یداله رجایی و رییس محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان  جناب آقای دکتر پرچگانی  و خانم دکتر حسینی الموسوی  و اعضای شورای زنان فرهیخته تشکیل گرفت .
در این جلسه ریاست شورای زنان فرهیخته و دبیر شورای  زنان فرهیخته که قبلا انتخاب شده بودند مورد تایید اعضای شورای زنان فرهیخته قرار گرفتند ( سرکارخانم دکتر حسینی الموسوی بعنوان ریاست شورای زنان فرهیخته و خانم فاطمه رستم خانی بعنوان دبیر شورای زنان فرهیخته ) و طی این جلسه مقدر گردید این شورا طبق روال در چارچوب بخشنامه های صادره قبلی به کار خود ادامه دهد.