.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

اعضای شورای مرکز رشد

رشد

تاریخ: 1394/07/21 - 00:43- جناب آقای دکتر علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان، رئیس شورا

- جناب آقای دکتر احمد نقیلو، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان، نائب رئیس شورا

- جناب آقای مهندس سجاد نباتچیان، عضو صنعت و شورا، رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان

- جناب آقای دکتر وحید منفرد، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، دبیر شورا

- جناب آقای دکتر شهریار باقری، کارشناس حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

- جناب آقای صمد نصیری، مدیر امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

- جناب آقای مهنذس ابوالفضل عباسچیان، عضو شورای مرکز رشد، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان