.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

بخشنامه ها و آیین نامه ها

رشد

تاریخ: 1394/07/14 - 22:12


شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی

دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبهبندی و صدور مجوز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی