.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

مدیر مرکز رشد

رشد

تاریخ: 1394/07/23 - 05:03


- محسن اجلی، دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی،  مرکز رشد واحدهای فناور کانی های فلزی و غیرفلزی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان