.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

مدیر مرکز رشد

رشد

تاریخ: 1394/07/23 - 13:06


-  وحید منفرد، دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (طراحی جامدات)، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور کانی های فلزی و غیرفلزی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان