.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

فرم های ارزشیابی بالین

فرم های ارزشیابی بالین

تاریخ: 1399/11/01 - 15:30فرم های ارزشیابی بالین (پرستاری)
ارتوپدی
کارآموزی کودکان
کارورزی کودکان
اتاق عمل
پوست
 عفونی
 هماتولوژی
ICU
قلب
نفرولوژی
اعصاب
اورژانس
ccu
جراحی
تنفس
مدیریت
ent  و بخش چشم
سوختگی
الکتیو
اورژانس
چشم
غدد
گوارش
انکولوژِی
بهداشت روستا
پوست
غدد و تنفس

 

فرم های ارزشیابی بالین(مامایی)

اصول وفنون مامایی
بارداری طبیعی
بهداشت
بیماری های کودکان
پزشکی قانونی
داخلی- جراحی
نوزادان
رادیولوژی
زایمان
زنان
مدیریت
نشانه شناسی