.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح درس پرستاری

طرح درس

تاریخ: 1399/11/01 - 15:32


 
طرح درس نیمسال دوم 98

پرستاری بزرگسالان- سالمندان1 (آب والکترولیت ، ارتوپدی و روماتولوژی)  

پرستاري بزرگسالان- سالمندان 2 مبحث تنفس وتولیدمثل

                استاد دکترصادق زاده               اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

مراقبت های چامع پرستار در بخش های ویژه    

اصول مدیریت پرستاری

 

   اصول و مهارت های پرستاری

                استاد دکترروشندل                   پرستای  بیماری های روان

روانشناسی فردی و اجتماعی

 

 

       پرستاری بزرگسالان- سالمندان 2 (مبحث قلب و عروق)  

پرستاري بزرگسالان- سالمندان 2 مبحث کلیه و مجاری ادراری 

                استاد دکتر رئوفی              اصول و مهارت های پرستاری(عملی)

      مفاهیم پرستاری     مبحث سرطان و سایر مفاهیم       

 

 

       پرستاری بزرگسالان- سالمندان 1 (مبحث گوارش)  

زبان تخصصی   

پرستاری بزرگسال /سالمند3، ایدز، ایمنی، آلرژی، عفونی، اتاق عمل و خون و پوست و سوختگی و توانبخشی

               استاد صمدپور         بررسی وضعیت سلامت   

 

 

طرح درس نیمسال اول 98
 
مفاهیم پرستاری
مراقبت در منزل(پرستاری بزرگسال سالمند 1)
 
پرستاری بزرگسال سالمند2( مبحث کلیه و مجاری ادراری)
پرستاری بزرگسال سالمند 2( مبحث قلب و عروق)
 
 
اصول مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری بزرگسال سالمند2(تنفس/تولیدمثل/تناسلی و پستان)
مراقبت جامع پرستاری در بخش های  ویژه
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
پرستاری بزرگسال سالمند1(آب والکترولیت/ ارتوپدی و روماتولوژی)
 
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
فناوری اطلاعات در پرستاری
زبان تخصصی
روش تحقیق در پرستاری
 
بررسی وضعیت سلامت
زبان تخصصی
پرستاری بزرگسال سالمند1( گوارش)
پرستاری بزرگسال سالمند3(ایدز/ ایمنی/ آلرژی)
 
پرستاری بهداشت روان
 
اپیدمیولوژی
بهداشت محیط
پرستاری سلامت خانواده
 
 
 
لطفاً برای مشاهده فایل ها بر روی موضوع مورد نظر کلیک نمایید.
مهر 97
 

آمار حیاتی

پرستاری بهداشت محیط

پرستاری سلامت جامعه

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماریها

روش پژوهش

پرستاری بزرگسال سالمند 1

پرستاری بزرگسال سالمند 3

پرستاری اصول و مهارت

تنفس و تولیدمثل

سی سی یو

نورولوژي

بررسی وضعیت سلامت

زبان تخصصی

پرستاری بزرگسال سالمند 1(گوارش)

پرستاری بزرگسال سالمند 3(ایدز ایمنی آلرژی)

پرستاری بزرگسال سالمند1

پرستاری بزرگسال سالمند3

زبان تخصصی

فناوری اطلاعات در پرستاری

پرستاری سلامت فرد و خانواده

پرستاری سلامت جامعه

زبان تخصصی

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

فرایند آموزش به بیمار و خانواده

پرستاری سلامت فرد و خانواده

 

پرستاري بزرگسال سالمندان 3 (پوست و سوختگی )   

   اصول و مهارتهای پرستاری     

مفاهیم پرستاری    
 

بررسی وضعیت سلامت

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2- مبحث قلب

فن پرستاری 

پرستاري بزرگسالان- سالمندان 2 مبحث کلیه و مجاری ادراری 

مفاهیم پرستاری مبحث سرطان و سایر مباحث

پرستاری کودک بیمار

پرستاری کودک سالم

کارآموزی مادران و نوزادان

میکروبیولوژی

فیزیولوژی

تغذیه و تغذیه درمانی

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری بیماری های روان

روانشناسی فردی واجتماعی

پرستاری بهداشت روان

 
 
 
 
 
 
 
 

طرح درس پرستاری

نیمسال اول  95-94

دکتر فریده یغمایی

آمار و روش تحقیق

پرستاری بهداشت جامعه

ویدا صادق زاده

پرستاری ویژه

پرستاری داخلی- جراحی3 ( تنفس)

پرستاری داخلی- جراحی2 ارتوپدی

پرستاری بزرگسال سالمندی(1)

پرستاری داخلی- جراحی4نورولوژی

طیبه صمدپور املشی

زبان تخصصی  

بررسی وضعیت سلامت

داخلی- جراحی4(خون)

داخلی –جراحی2(گوارش)

پرستاری داخلی –جراحی3

دکتر سیده وحیده حسینی

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری مادران و نوزادان1

زبان تخصصی

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری بیماری های داخلی جراحی 4

پرستاری بزرگسالان سالمندان 3

ایران قاسمی

پرستاری کودکان

اعظم روشندل

روانشناسی فردی و اجتماعی

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بیماری­ های روان

کارآموزی بهداشت روان1

سعیده نجفی

پرستاری مادران ونوزادان2

پرستاری بهداشت روان1

پرستاری اصول و مهارت­ ها

پرستاری بهداشت روان 2

خدیجه اوجاقلو

اصول و مهارت­ های پرستاری

 
 
 
 
طرح درس نیمسال دوم 95-1394
 
 

دکتر فریده یغمایی

اپیدمیولوژی

فناوری اطلاعات

سلامت فرد و خانواده

دکتر ویدا صادق زاده

پرستاری ویژه

پرستاری بزرگسال سالمند2( تنفس)

پرستاری داخلی- جراحی 4 (اعصاب)

 

طیبه صمدپور املشی

پرستاری در فارماکولوژی

فرآیند آموزش به بیمار

پرستاری داخلی- جراحی3 (ایدز، ایمنی، آلرژی)

پرستاری داخلی- جراحی 4(خون)

دکتر سیده وحیده حسینی

پرستاری سلامت جامعه

فناوری اطلاعات

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-(کلیه)

پرستاری بزرگسال سالمند(قلب)

پرستاری داخلی- جراحی3 (قلب)

پرستاری داخلی جراحی 4 (پوست)

مفاهیم پرستاری

مهتاب مروجی

پرستاری در بحران و فوریت

پرستاری بزرگسال سالمند 2( اختلالات تولید مثل)

پرستاری بزرگسال سالمند 3(اختلالات حسی)

پرستاری بزرگسال سالمند 3(اختلالات متابولیک)

ایران قاسمی

پرستاری کودک سالم

اعظم روشندل

پرستاری بیماری روان

روانشناسی فردی واجتماعی

اختلالات سلامت مادر و نوزاد

فرآیند آموزش به بیمار

سعیده نجفی

پرستاری بیماری های روان

پرستاری سلامت مادر و نوزاد

دکتر فاطمه موحد فارماکولوژی
 
 
 
طرح درس نیمسال اول  96-1395
 
 
               

دکتر فریده یغمایی

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

پرستاری سلامت فرد و خانواده

روش تحقیق

دکتر محمد اشرف سمنانی

اصول مدیریت خدمات پرستاری

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ویدا صادق زاده

پرستاری ویژه

پرستاری بزرگسال سالمند1

پرستاری بزرگسال سالمند3

پرستاری داخلی- جراحی 4 (اعصاب)

 

طیبه صمدپور املشی

پرستاری بزرگسالان سالمندان 3

بررسی وضعیت سلامت

زبان تخصصی

پرستاری بیماری های داخلی جراحی 4( خون)

دکتر سیده وحیده حسینی

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

زبان تخصصی

پرستاری سلامت فرد و خانواده

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-(کلیه)

پرستاری بزرگسال سالمند(قلب)

پرستاری داخلی- جراحی3 (قلب)

پرستاری داخلی –جراحی 4 (پوست)

مفاهیم پرستاری

اصول و مهارت های پرستاری

اعظم روشندل

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

کارآموزی بهداشت روان و بیماری روان

سعیده نجفی

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری بهداشت روان

دکتر معصومه اصل روستا فیزیولوژی