.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

log book

log book

تاریخ: 1398/03/03 - 12:41


 

log book

دفترچه ثبت فعالیت های بالینی دانشجویان پرستاری

پرستاری بیماری  روان

مدیریت

اعصاب

ccu

اتاق عمل

داروشناسی

عفونی

سلامت فرد، خانواده و جامعه

سلامت مادر و نوزاد

 

 

log book

دفترچه ثبت فعالیت های بالینی دانشجویان مامایی

بهداشت مادر و کودک

بارداری طبیعی

بارداری و زایمان

بیماری های زنان

اصول و مهارت مامایی

نوزادان طبیعی

مراقبت های ویژه نوزادان