.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

log book

log book

تاریخ: 1399/11/01 - 15:32


 

log book

دفترچه ثبت فعالیت های بالینی دانشجویان پرستاری

پرستاری بیماری  روان

 

مدیریت

 

پرستاری بزرگسال سالمند3(اعصاب)

 

 

ccuکارآموزی در عرصه

 

ICU کارآموزی در عرصه

پرستاری بزرگسال سالمند 1(ارتوپدی)

 

کارآموزی در عرصه بخش قلب

 

کارآموزی بزرگسال سالمند 2(بخش داخلی)

 

اتاق عمل

 

داروشناسی

 

عفونی

 

انکولوژی

پرستاری سلامت فرد، خانواده و جامعه

 

پرستاری سلامت مادر و نوزاد

 

 

 

log book

دفترچه ثبت فعالیت های بالینی دانشجویان مامایی

بهداشت مادر و کودک

بارداری طبیعی

بارداری و زایمان

بیماری های زنان

اصول و مهارت مامایی

نوزادان طبیعی

مراقبت های ویژه نوزادان