.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح درس مامایی

طرح درس مامایی

تاریخ: 1398/03/03 - 12:36


 

طرح درس های گروه مامایی
 

اصول و فنون مامایی

بهداشت مادر و کودک

بیماری های داخلی و جراحی (3)  

روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده 

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 

فيزيوپاتولوژي و بيماري­ هاي جراحی       

فيزيوپاتولوژي و بيماري هاي داخلي (3)  

 کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی

کارآموزی مدیریت

کارآموزی در عرصه مدیریت مامایی

تشریح

آسیب عمومی و اختصاصی

بارداری و زایمان

بیماری های زنان

بهداشت مادر و کودک و باروری

دروس پایه و درس نشانه شناسی  

کارآموزی بهداشت باروری- مادر و کودک و تنظیم خانواده     

بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 4)         

داخلی- جراحی 1  
 

فیزیو پاتولوژی و بیماری های داخلی  

بیماری های داخلی 1

کارآموزی بیماری های زنان 

نوزادان

فوریت ها  

فیزیولوژِی
بیوشیمی
ژنتیک

 
 
 
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال اول  96-95 نیمسال دوم  96-95

افسانه شاکری نژاد

بهداشت مادر و کودک

اصول و فنون مامایی

رادیولوژی سونوگرافی در مامایی و زنان

مامایی و بهداشت باروری در سلامت شهری   

اختلال عملکرد جنسی و مشاوره آن 

    نشانه شناسی و معاینات فیزیکی      

رادیولوژی سونوگرافی در مامایی و زنان

زبان تخصصی

بیماری های کودکان

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)

مامایی، بهداشت باروری و سلامت شهری  

اختلال عملکرد جنسی   

رباب آرامی

- بیماری های زنان

مریم مرادخانی

بارداری زایمان 1 زایمان طبیعی

بارداری زایمان 3- زایمان غیرطبیعی       

بارداری زایمان 1 زایمان طبیعی

بی حسی و بیهوشی در مامایی

معصومه شاکری

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها(بهداشت2)

         اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی       

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری                      

  اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی   

آمار حیاتی

پروانه میرابی

-

   بارداری و زایمان 4

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 3)               
 

مینا سلیمانی

 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی، جراحی در مامایی( 1) -

فاطمه رستمخاني

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 3)

 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی، جراحی در مامایی( 1)

تاریخ اخلاق مقررات و پزشکی قانونی   

راضيه مقدم

بهداشت جامعه 1

نوزادان

اصول تغذیه مادر و کودک
دکتر صفیه آقازاده اصل دین آباد                بیوشیمی -
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال دوم  95-94

زهرا احمدی

بارداری

جراحی

فیزیوپاتولوژی

رباب آرامی

بارداری

بیماری های زنان

مریم مرادخانی

فیزیوپاتولوژی

بیهوشی

بارداری

معصومه شاکری

اپیدمیولوژی

مدیریت

پروانه میرابی

بارداری

روانپزشکی در مامایی

فیزیوپاتولوژی

مینا سلیمانی

اخلاق

کارآموزی فیزیوپاتولوژی

فیزیوپاتولوژی 2

کارآموزی بارداری

فاطمه رستمخاني

داخلی

بهداشت

راضيه مقدم

پراتیک

نوزادان

آزمایشات کاربردی

الهام دهقان پور محمدیان

نشانه شناسی بالینی