.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح درس مامایی

طرح درس مامایی

تاریخ: 1396/09/03 - 15:17


 
 
 
 
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال اول  96-95 نیمسال دوم  96-95

افسانه شاکری نژاد

بهداشت مادر و کودک

اصول و فنون مامایی

رادیولوژی سونوگرافی در مامایی و زنان

مامایی و بهداشت باروری در سلامت شهری   

اختلال عملکرد جنسی و مشاوره آن 

    نشانه شناسی و معاینات فیزیکی      

رادیولوژی سونوگرافی در مامایی و زنان

زبان تخصصی

بیماری های کودکان

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)

مامایی، بهداشت باروری و سلامت شهری  

اختلال عملکرد جنسی   

زهرا احمدی

-     

ایمانه شمایلی یگانه

-

 

رباب آرامی

- بیماری های زنان

مریم مرادخانی

بارداری زایمان 1 زایمان طبیعی

بارداری زایمان 3- زایمان غیرطبیعی       

بارداری زایمان 1 زایمان طبیعی

بی حسی و بیهوشی در مامایی

معصومه شاکری

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها(بهداشت2)

         اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی       

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری                      

  اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی   

آمار حیاتی

پروانه میرابی

-

   بارداری و زایمان 4

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 3)               
 

مینا سلیمانی

 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی، جراحی در مامایی( 1)  

فاطمه رستمخاني

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 3)

 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی، جراحی در مامایی( 1)

تاریخ اخلاق مقررات و پزشکی قانونی   

راضيه مقدم

بهداشت جامعه 1

نوزادان

اصول تغذیه مادر و کودک
دکتر صفیه آقازاده اصل دین آباد                بیوشیمی  
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال دوم  95-94

زهرا احمدی

بارداری

جراحی

فیزیوپاتولوژی

ایمانه شمایلی یگانه

-

رباب آرامی

بارداری

بیماری های زنان

مریم مرادخانی

فیزیوپاتولوژی

بیهوشی

بارداری

معصومه شاکری

اپیدمیولوژی

مدیریت

پروانه میرابی

بارداری

روانپزشکی در مامایی

فیزیوپاتولوژی

مینا سلیمانی

اخلاق

کارآموزی فیزیوپاتولوژی

فیزیوپاتولوژی 2

کارآموزی بارداری

فاطمه رستمخاني

داخلی

بهداشت

راضيه مقدم

پراتیک

نوزادان

آزمایشات کاربردی

الهام دهقان پور محمدیان

نشانه شناسی بالینی