.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح درس مامایی

طرح درس مامایی

تاریخ: 1399/11/01 - 15:33


 

طرح درس نیمسال دوم 98
 
 
 
 
 

 

استاد دکتر شاکری

اصول مدیریت وکاربرد آن در مامایی

آمار

استاد دکتر شاکری نژاد

اختلال عملکرد جنسی و مشاوره آن 

مامایی، بهداشت باروری و سلامت شهری   

 اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)   

بیماری های کودکان               

زبان تخصصی مامایی

استاد  دکتر رستم خانی

حقوق و پزشکی قانونی 

اصول روانپزشکی در مامایی

داخلی و جراحی 2         

استاد دکتر یگانه

تشریح

جنین شناسی

استاد دکتر مقدم

اصول تغذیه مادر و کودک   

کاراموزی در عرصه نوزادان نیازمند ویژه                     

 
 
 
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال اول  96-95 نیمسال دوم  96-95

افسانه شاکری نژاد

بهداشت مادر و کودک

اصول و فنون مامایی

رادیولوژی سونوگرافی در مامایی و زنان

مامایی و بهداشت باروری در سلامت شهری   

اختلال عملکرد جنسی و مشاوره آن 

    نشانه شناسی و معاینات فیزیکی      

رادیولوژی سونوگرافی در مامایی و زنان

زبان تخصصی

بیماری های کودکان

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)

مامایی، بهداشت باروری و سلامت شهری  

اختلال عملکرد جنسی   

رباب آرامی

- بیماری های زنان

مریم مرادخانی

بارداری زایمان 1 زایمان طبیعی

بارداری زایمان 3- زایمان غیرطبیعی       

بارداری زایمان 1 زایمان طبیعی

بی حسی و بیهوشی در مامایی

معصومه شاکری

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها(بهداشت2)

         اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی       

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری                      

  اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی   

آمار حیاتی

پروانه میرابی

-

   بارداری و زایمان 4

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 3)               
 

مینا سلیمانی

 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی، جراحی در مامایی( 1) -

فاطمه رستمخاني

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 3)

 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی، جراحی در مامایی( 1)

تاریخ اخلاق مقررات و پزشکی قانونی   

راضيه مقدم

بهداشت جامعه 1

نوزادان

اصول تغذیه مادر و کودک
دکتر صفیه آقازاده اصل دین آباد                بیوشیمی -
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال دوم  95-94

زهرا احمدی

بارداری

جراحی

فیزیوپاتولوژی

رباب آرامی

بارداری

بیماری های زنان

مریم مرادخانی

فیزیوپاتولوژی

بیهوشی

بارداری

معصومه شاکری

اپیدمیولوژی

مدیریت

پروانه میرابی

بارداری

روانپزشکی در مامایی

فیزیوپاتولوژی

مینا سلیمانی

اخلاق

کارآموزی فیزیوپاتولوژی

فیزیوپاتولوژی 2

کارآموزی بارداری

فاطمه رستمخاني

داخلی

بهداشت

راضيه مقدم

پراتیک

نوزادان

آزمایشات کاربردی

الهام دهقان پور محمدیان

نشانه شناسی بالینی