.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح درس مامایی

طرح درس مامایی

تاریخ: 1395/09/06 - 23:02


طرح درس گروه مامایی

نیمسال اول  95-94

زهرا احمدی

بارداری

جراحی

فیزیوپاتولوژی

رباب آرامی

بارداری

بیماری های زنان

مریم مرادخانی

فیزیوپاتولوژی

بیهوشی

بارداری

معصومه شاکری

اپیدمیولوژی

مدیریت

پروانه میرابی

بارداری

روانپزشکی در مامایی

فیزیوپاتولوژی

مینا سلیمانی

اخلاق

کارآموزی فیزیوپاتولوژی

فیزیوپاتولوژی 2

کارآموزی بارداری

فاطمه رستمخاني

داخلی

بهداشت

راضيه مقدم

پراتیک

نوزادان

آزمایشات کاربردی

الهام دهقان پور محمدیان

نشانه شناسی بالینی

 
 
 
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال دوم  95-94

زهرا احمدی

بارداری

جراحی

فیزیوپاتولوژی

ایمانه شمایلی یگانه

-

رباب آرامی

بارداری

بیماری های زنان

مریم مرادخانی

فیزیوپاتولوژی

بیهوشی

بارداری

معصومه شاکری

اپیدمیولوژی

مدیریت

پروانه میرابی

بارداری

روانپزشکی در مامایی

فیزیوپاتولوژی

مینا سلیمانی

اخلاق

کارآموزی فیزیوپاتولوژی

فیزیوپاتولوژی 2

کارآموزی بارداری

فاطمه رستمخاني

داخلی

بهداشت

راضيه مقدم

پراتیک

نوزادان

آزمایشات کاربردی

الهام دهقان پور محمدیان

نشانه شناسی بالینی

 
 
 

طرح درس گروه مامایی

نیمسال اول  96-95

افسانه شاکری نژاد

بهداشت مادر و کودک

اصول و فنون مامایی

رادیولوژی سونوگرافی در مامایی و زنان

مامایی و بهداشت باروری در سلامت شهری   

اختلال عملکرد جنسی و مشاوره آن 

    نشانه شناسی و معاینات فیزیکی      

زهرا احمدی

-

ایمانه شمایلی یگانه

-

رباب آرامی

-

مریم مرادخانی

بارداری زایمان 1 زایمان طبیعی

بارداری زایمان 3- زایمان غیرطبیعی       

معصومه شاکری

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها(بهداشت2)

         اصول مدیریت و کابرد آن در مامایی       

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری                      

پروانه میرابی

-

مینا سلیمانی

 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی، جراحی در مامایی( 1)

فاطمه رستمخاني

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 3)

راضيه مقدم

بهداشت جامعه 1

نوزادان

دکتر صفیه آقازاده اصل دین آباد                بیوشیمی