.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

تاریخ: 1400/07/19 - 13:09


اسامی اعضای هیات علمی گروه پرستاری

به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام

 

cv

مرتبه- تحصیلات

آدرس الکترونیک

1

خدیجه اوجاقلو

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه

okh15964@yahoo.com

2

دکتر سیده وحیده حسینی

آپلود عکس

cv

استادیار- دکتری  پرستاری

hosseini_sv@yahoo.com

3

دکتر سیده سوسن رئوفی کلاچایه

آپلود عکس

cv

استادیار- دکتری مدیریت آموزشی

susanraufi@gmail.com

4

اعظم روشندل

آپلود عکس

cv

مربی- دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

Roshandel_25@yahoo.com

azam.roshandel@iauz.ac.ir

5

دکتر محمد اشرف سمنانی

آپلود عکس cv

استادیار- دکتری پرستاری بهداشت جامعه

drsemnani@gmail.com

6

دکتر ویدا صادق زاده

آپلود عکس

cv

استادیار-  دکتری مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

vidasadeghzadeh@gmail.com

7

طیبه صمدپور املشی

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی

tsamdpour7@yahoo.com

8

سیما قاسمی

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناس ارشد پرستاری کودکان

Ghasemia37@yahoo.com

9

دکتر مهتاب مروجی

  cv

استادیار-  دکتری روانشناسی سلامت

mahtabmoraveji@gmail.com

10

سعیده نجفی

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناس ارشد روانپرستاری

saeideh.najafi@yahoo.com

11

دکتر فریده یغمایی

آپلود عکس

cv

دانشیار- دکتری پرستاری-بهداشت جامعه

farideh_y2002@yahoo.com

 

اسامی اعضای هیات علمی گروه مامایی

به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام

 

cv

مرتبه- تحصیلات

آدرس الکترونیک

1

زهرا احمدي

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناسی ارشد آموزش مامایی

Ahmadi.zahra4@Gmail.com

2

رباب آرامی

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناسی ارشد آموزش مامایی

arami80@yahoo.com

3

الهام دهقان پور محمدیان

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناسی ارشد  بهداشت مادر و کودک

e.dehganpoor88@gmail.com

4

دکتر فاطمه رستمخاني

آپلود عکس

cv

استادیار-  دکتری مشاوره

fatemarostamkhani@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

5

دکتر معصومه شاکری

آپلود عکس

cv

استادیار-دکتری مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

shakerimasoomeh@gmail.com

6

معصومه شاكري نژاد

آپلود عکس

cv

مربی- دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

Shakerinezhad@yahoo.com

7

دکتر ايمانه شمايلي يگانه

آپلود عکس

cv

استادیار-دکتری تشریح -جنین شناسی

Iman.yeganeh@yahoo.com

8

مریم مرادخانی

آپلود عکس

cv

مربی- کارشناسی ارشد آموزش مامایی

moradkhanimaryam@Gmail.com

9

دکتر راضيه مقدم

آپلود عکس

cv

استادیار  دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

homa.moghadam@yahoo.com