.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

مدیر گروه مامایی

مدیر گروه مامایی

تاریخ: 1399/11/01 - 15:34


 

آپلود عکس

دکتر راضیه مقدم

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

cv

تلفن دفتر: 0243421030

پست الکترونیک:homa.moghadam@yahoo.com

تعریف رشته

رشته مامايي از رشته هاي علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن در سطح كارشناسي با ارائه خدمات بهداشت باروري و انجام مراقبت هاي دوران بارداري، حين و بعد از زايمان، انجام مراقبتهاي نوزادان و شيرخواران و ارائه آموزش و مشاوره سلامت جنسي و باروري به زنان در جهت تامين و ارتقاي سلامت مادر و جنين – نوزاد و شيرخوار و كودك تلاش مي كنند.

—  ارزش ها و باورها

    از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد تعالي انسان ها است و زنان و مادران در اين كانون نقش محوري و تعيين كننده اي را به عهده دارند، لذا توجه به سلامت جسمي و رواني مادران و كودكان و ارائه خدمات بهداشتي براي اين گروه هاي آسيب پذير در راس برنامه هاي بهداشتي و درماني دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. از اين رو پوشش دهي اينگونه خدمات با توجه به تعريف رشته مامايي در حيطه ابعاد باليني و بهداشتي آن قرار مي گيرد.

—   رسالت

    رسالت اين برنامه نيروي انساني متعهد، آگاه و متبحر در زمينه مامايي است كه خدمات مامايي را در سطوح مختلف پيشگيري، به عنوان يك فرد از اعضاي تيم سلامت و يا به صورت مستقل، به مددجويان ارائه مي نمايد.

—   اهداف كلي دوره

كمك به ارتقای شاخص هاي مرتبط با سلامت باروري زنان و خانواده

كمك به كاهش مشكلات مرتبط با مادر و جنين- نوزاد و شيرخوار و كودك و كاهش مرگ و مير ناشي از دوران بارداري

كمك به ترويج زايمان هاي طبيعي در كشور

—  نقش دانش آموختگان

دانش آموختگان اين رشته در نقش هاي زير در جامعه انجام وظيفه مي كنند:

تشخيصي، مراقبتي- مداخله اي

آموزشي                                                                                         

مشاوره اي

پيشگيري

مديريتي