.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

مراحل امتحانات

امتحانات

تاریخ: 1399/11/01 - 15:36


الگوریتم مراحل انجام امور مربوط به امتحانات

 

تهیه کارت ورود به جلسه امتحان

 

حضور در محل امتحان یک ساعت قبل از شروع جلسه

 

ارائه مدارک پزشکی در صورت عدم حضور در جلسه امتحان

 

پیگیری پاسخ شورای آموزشی

 

مشاهده نمرات در سایت دانشجویی