فرم های آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

تاریخ: 1396/09/03 - 15:48


فرم های آموزشی

فرم ارزشیابی سلامت جسم و روان

فرم ترفیع سالیانه(ارتقاء پایه)

فرم نتیجه ارزیابی سلامت جسم و روان دانشجویان

فرم بازدید بیمارستان

فرم خام سئوالات امتحانی

فرم تشکیل کلاس جبرانی اعضای هیات علمی


فرم جبرانی غیبت دانشجویان

فرم درخواست وسائل سمعی- بصری

فرم تبدیل وضعیت(پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به قطعی)

فرم تعهد نامه عدم تداخل کاردانشجویی با کارآموزی