.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

ارتباط با ما

ارتباط با ما

تاریخ: 1397/07/20 - 12:23


آدرس : زنجان- اعتمادیه- دانشگاه آزاد اسللامی-  فاز دوم- دانشکده پرستاری ومامایی

تلفن دانشکده پرستاری و مامایی:02433420039

تلفن دانشگاه: 0243342001