.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

معرفی دانشکده و برنامه استراتژیک

معرفی دانشکده

تاریخ: 1399/11/01 - 15:27


 

برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی(PDF)

 

تاریخچه رشته پرستاری

 

تأسیس رشته پرستاری از سال 1371 در مقطع کارشناسی با پذیرش 59 نفر دانشجو شروع به کار کرد و تاکنون جمعاً 1572نفر پذیرفته و فارغ التحصیل داشته است.  430 نفر دانشجو در حال تحصیل می باشند. از سال 1371 رشته پرستاری تأسیس شده و در سال 1387 به زیر مجموعه دانشکده علوم پایه و پزشکی پیوست و در سال 1394 در مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی قرار گرفته است.

مسئولان رشته از بدو تاسیس به شرح ذیل می باشد:

سال

مدیر گروه

کارشناس گروه

تعداد هیات علمی

مقطع رشته

1371-77

رحیمه شیروانی

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

1نفر مدعو از علوم پزشکی

کارشناسی

1377-78

دکتر سعید شهراز

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

3 نفر    مدعو از علوم پزشکی

کارشناسی

1379-82

معصومه شاکری نژاد

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

نسرین حسنی

3 نفر  مدعو از علوم پزشکی

4 نفر   مدعو از علوم پزشکی

کارشناسی

کارشناسی

1382-91

دکتر ویدا صادق زاده

نسرین حسنی

 

10 نفر هیات علمی ثابت

کارشناسی

1391-94

 دکتر مهتاب مروجی

 نسرین حسنی

هیات علمی ثابت11 نفر

کارشناسی

 1398-1394

 

دکتر سیده وحیده حسینی  

 نسرین حسنی

هیات علمی ثابت11 نفر

کارشناسی

 

1398

سعیده نجفی نسرین حسنی هیات علمی ثابت11 نفر کارشناسی
 

 

 

سر کار خانم رحیمه شیروانی از سال 1371 به عنوان مشاور و برنامه ریز بالین با گروه پرستاری  همکاری می نمایند.

از تعداد کل اعضای هیات علمی(11 نفر):

2 نفر دکتری تخصصی بهداشت عمومی

1 نفر دکتری آموزش پرستاری

1 نفر  دکتری مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

1 نفر کارشناس ارشد داخلی- جراحی و  دکتری  روانشناسی سلامت

1 نفر کارشناس ارشد داخلی- جراحی و  دکتری  مدیریت آموزشی

1 نفر کارشناس ارشد داخلی- جراحی

1 نفر کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان و دانشجوی روانشناسی سلامت

1 نفر کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان

1 نفرکارشناس ارشد پرستاری کودکان

1 نفر کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه

 

تاریخچه رشته مامایی

تأسیس رشته در سال 1372 در مقطع کاردانی انجام یافت و با پذیرش 30 نفر دانشجو شروع به کار نمود و تا سال 1385 جمعاً 500 نفر پذیرفته و فارغ­ التحصیل داشته است. آخرین دوره کاردانی در سال 1387 فارغ التحصیل شده­ اند.

از سال 1386رشته از کاردانی به کارشناسی پیوسته تغییر یافت. اولین دوره با تعداد 22 نفر شروع به کار نمود و تاکنون (سال94) 150 نفر فارغ­ التحصیل شده و 230نفر دانشجو در حال تحصیل می­ باشند.

مسئولان رشته از بدو تأسیس به شرح ذیل می­ باشد:

سال

مدیر گروه

کارشناس گروه

تعداد هیات علمی

مقطع رشته

1372-76

زنده­ یاد زیور شعاری

دکتر سیده سوسن رئوفی کلاچایه

مدعو از علوم پزشکی

کاردانی

1377-78

دکتر سعید شهراز

رستم خانی

2

کاردانی

1379-88

­معصومه شاکری­ نژاد

 

دکتر فاطمه رستم خانی

شیدا زارعی

9

کاردانی و

کارشناسی

1389-91

دکتر معصومه شاکری

شیدا زارعی

10

کارشناسی

92 تا 94

رباب آرامی

شیدا زارعی

 11 نفرهیات علمی ثابت

کارشناسی

94 تا98 دکتر فاطمه رستم خانی شیدا زارعی 10 نفر هیات علمی ثابت کارشناسی

   تاکنون1398

دکتر راضیه مقدم زهرا محمدی 9 نفر هیات علمی ثابت کارشناسی
 

از تعداد کل اعضای هیات علمی:

 4 نفر گرایش مامایی

 2 نفر گرایش بهداشت مادر و کودک

2نفر  کارشناس ارشد مامایی  دکتری مدیریت حدمات بهداشتی درمانی

 1نفر دکتری جنین شناسی می­ باشند.

سرکار خانم فاطمه برزگر از سال 1389 با گروه به عنوان مشاور و برنامه­ ریز بالین همکاری می­ نمایند.

رشته مامایی در سال 1387 به زیر مجموعه دانشکده علوم پایه و پزشکی ملحق گردید و در سال 1394 در مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی قرار گرفته است.

از بدو تأسیس تا کنون تعداد670 نفر (520 نفر در مقطع کاردانی و 150 نفر در مقطع کارشناسی)در رشته مامایی فارغ ­التحصیل شده ­اند.