.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

شرح وظایف EDO

شرح وظایف

تاریخ: 1398/03/12 - 12:38


شرح وظایف دفاتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بر اساس بخشنامه شماره 86/16589

 

شرح وظایف بر اساس بخشنامه قبل از سال 95