.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

فرم های پژوهشی

فرم های پژوهش

تاریخ: 1398/03/12 - 12:44


 

فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمی (PDF) (WORD)

فرم اعطای پژوهانه (WORD)

فرم دریافت تشویق مقالات (word)

فرم درخواست برگزاري سخنراني علمي (word)

فرم شناسنامه مراسم ها، برنامه ها، سخنرانی ها(word)

فرم برگزاری همایش(word)