.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

تاریخ: 1398/10/01 - 13:48


 

طرح های پژوهشی در دست اجرا

1-   یغمایی ف. همکار. بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه شهر تهران. 1394. در دست اجرا. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

2-   یغمایی ف. مجری. بررسی همبستگی کیفیت زندگی کاری و وضعیت سلامت کارکنان مراکز آموزش توانبخشی زنجان سال .1393دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.

3-   یغمایی ف. همکار. طراحی و روان سنجی "مقیاس کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد". دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.

4-   یغمایی فهمکار.بررسی شاخص های باروری زوج های نابارور و نقش آن بر کیفیت زندگی آن ها. مرکز باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس. اسفند 1391.

5-   یغمایی ف.همکار. بررسی همبستگی انعطاف پذیری کنشی و کیفیت زندگی در زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری یزد در سال 1394. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد مركز تحقيقات ناباروري يزد1394.

6-   یغمایی ف. همکار. طراحی و روان سنجی "مقیاس شجاعت اخلاقی کاری پرستاران".دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان 1394

 

7-   یغمایی ف. همکار. بررسی کيفيت زندگي زوجین نابارور در مرکز ناباروری شیراز سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی جهرم.

8- رسولی م، شیرین آبادی فراهانی ا،  یغمایی ف .همکار، علوی مجد ح. سلامت معنوی در نوجوانان: طراحی ابزار و آزمون الگوی تعالی نفس.1393 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.در حال اجرا.

9- افراسیابی فر ا،  یغمایی ف. همکار. حسینی ن آ. طراحی و روان سنجی "مقیاس مهارت های  بالینی  دانشجویان پرستاری در  بخش های مراقبت های ویژه".دانشگاه علوم پزشكي ياسوج بهار .در حال اجرا.1392

10- کلانتری س.یغمایی ف .همکار، چهره گشا م، قربان کوچکی ق، غنا س.طراحی و روان سنجی "مقیاس شجاعت اخلاقی کاری پرستاران".  مرکز درمانی امیر المومنین(ع) کردکوی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستانشروع  1393 در حال اجرا.

11- کریمی، رئوفی س، یغمایی ف همکار. بررسی میزان رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده در مرکز مراقبت تسکینی بیمارستان ولی عصر زنجان. شروع  تابستان 1393 در حال اجرا.

12- اقتدار س. یغمایی ف. بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی زوج های نابارور مراجعه کننده به درمانگاه نازایی مرکز آموزشی درمانی الزهرا شهر تبریز 1393. شروع  تابستان 1393 در حال اجرا. 

13. بررسی شیوع سوء تغذیه در کودکان 6-2ساله  بستری در بخش اطفال بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان 1394- 1392

 

 

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

 

روشندل. بررسی همبستگی نگرش خوردن با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.1393
 

مجری طرح صادق زاده و. بررسی ميزان بروز عفونت های ادراری بيمارستانی در بخش های ويژه بيمارستان های شهر زنجان در سال 1382. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شروع  1382. اتمام 1383.
 

مجری طرح صادق زاده و. بررسی ميزان آگاهی اعضاء هيات علمی در مورد بيماری ايدز و نحوه پيشگيری از آن در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال 1382. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شروع  1381. اتمام 1382.
 

مجری طرح صادق زاده و. مقايسه تفکر انتقادی در دانشجويان سال اول و سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال 1386. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شروع  1385. اتمام 1386.
 

مجری طرح صادق زاده و. مقايسه تأثير آموزش احياء قلبی ريوی به دو روش آموزشی متداول و تلفيقی بر آگاهی و عملکرد دانشجويان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال 1388. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شروع  1387. اتمام 1389.
 

مجری طرح صادق زاده و. تاثـير بازتوانی قلبی بر بهبود کـيفيت زندگی در بيماران مبتلا به سکته قلبی درزنجان. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شروع  1390. اتمام 1391.
 

مجری طرح صادق زاده و. تعیین زمان مناسب ارائه آموزش فردي به بيمار تحت آنژيوپلاستي : كارآزمايي كنترل شده تصادفي. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شروع  1391. اتمام 1392.

بررسی تاثیر آموزش مادران بر وضعیت تغذیه کودکان 5-0ساله شهر زنجان

همکاران:رئوفی س.بررسی تاثیر تغییرات سطح اضطراب بیماران و همراهان مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستانهای زنجان.دانشگاه آزاد اسلامی زنجان . شروع 1386 . اتمام1387

همکاران: رئوفی س. بررسی تاتثیر موسیقی همراه با ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان شهر زنجان.دانشگاه آزاد اسلامی زنجان .شروع 1387.اتمام1388

همکاران :رستمخانی ف، رئوفی س. بررسی سقط عمدی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه­های شهر زنجان. دانشگاه آزاد اسلامی زنجان . شروع1390.اتمام1392

مقدم ر،رستمخانی ف،رئوفی س. بررسی تاثیر روغن ماهی بر کیفیت زندگی در زنان میانسال کارآزمایی بالینی،دوسوکور تصادفی شده. دانشگاه آزاد اسلامی زنجان . شروع 1392

طیبه صمدپور املشی بررسی عوامل تنش زای شغلی در پرستاران شاغل در بخش های داخلی وجراحی بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی شهرزنجان در سال 1384

مهتاب مروجی. بررسي و مقايسه خشونت نسبت به پرستاران در استانهاي آذربايجان شرقي و زنجان.
 

مهتاب مروجی. بررسي تاثير مدت زمان هيپراکسيزناسيون به مدت 1 و 2 دقيقه بر ميزان PH,Pa,Pac ,در طي ساکشن لوله تراشه در بيماران تحت تهويه مکانيکي در بخش مراقبت ها ي ويژه.
 

بررسی آگاهی و عملکرد زنان درباره سرطان پستان و خود آزمایی پستان. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شروع1381. اتمام 1383.(مجری طرح زهرا احمدی )
 

بررسی میزان رضایت مادران از مراقبت های مامایی طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شروع1384. اتمام1386.(مجری طرح زهرا احمدی)
 

بررسی تاثیر حمایت مداوم ماما در طول لیبر و زایمان بر شدت درد زایمان. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شروع1386. اتمام 1388. (مجری طرح زهرا احمدی)
 

تجارب مثبت زایمانی یک مطالعه پدیدارشناسی.طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شروع1388. اتمام 1392(مجری طرح زهرا احمدی)
 

مجری طرح: رستمخانی ف  همکاران طرح: مقدم ر، شاکری م. بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان باردار. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شروع 11/03/93.
 

مجری طرح: رستمخانی ف  همکار طرح: رئوفی کلاچایه س. بررسی میزان شیوع، عوامل مرتبط و پیامدهای سقط عمدی جنین در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زنجان 1391. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شروع 03/07/91. اتمام  20/08/92

مجری طرح: مقدم ر  همکاران طرح: رستمخانی ف، رئوفی کلاچایه س.تاثیر روغن ماهی بر کیفیت زندگی در زنان میانسال. طرح مصوب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان شروع 24/07/92. اتمام اسفند 1393
 

 مجری طرح شمایلی یگانه ا. بررسی بیان RXFP4   در اسپرم انسان و تأثیر INSL5بر کیفیت آن.طرح مصوب شعبه بین­الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

جمشیدی منش منصوره، سلیمانی مینا، دانش کجوری مهوش، حسینی فاطمه. بررسی فراوانی همسرآزاری و ارتباط آن با زایمان زودرس در زنان بستری در بخش پس از زایمان بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران. تاریخ شروع آبان 1387 خاتمه بهمن 1388.(همکار طرح)

 مجری  طرح: میرابی پ.بررسی عوامل تاب آوری در زنان همسر معتاد. 1387 . طرح مصوب دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.اتمام طرح 1387.

مجری  طرح: میرابی پ.فراوانی اندومتریوز وهمراهی آن با پرولاکتین سرم در زنان نابارور.طرح مصوب دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.اتمام طرح 1393.

مجری  طرح: میرابی پ. بررسی تاثیر بادرنجبویه بر دیسمنوره اولیه و علائم سیستمیک همراه طرح مصوب  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مرکز تحقیقات علوم دارویی. اتمام طرح 1393.

سلیمانی مینا، شاکری معصومه، مرادخانی مریم. مقایسه تأثیر ساکاروز خوراکی، انحراف فکر و کاربرد توأم بر  شدت درد تزریق واکسن ثلاث در شیرخواران تاریخ شروع 1391.(مجری طرح)14.

 مجری طرح شاکری م.ارتباط یافته های تغذیه ای و فعالیت فیزیکی نوجوانان با درک آنان از شبوه زندگی والدین. طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام 1391.

 مجری طرح شاکری م.بررسی عواممل موثر بر طول دوره شیردهی. طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام1392.

مجری طرح شاکری م.بررسی شیوع سزارین و دلایل انتخاب آن. طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام1393.

 مجری طرح شاکری م.بررسی میزان اجرای دستور العمل مراقبت های مدیریت شده در بیمارستانهای مراکز آموزشی. طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام1393.

مجری طرح شاکری م.بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستانهاو مراکز آموزشی درمانی زنجان. طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام1394.

مجری طرح شاکری م.بررسی تاثیرکلاسهای آمادگی زایمان بر شیوه زندگی زنان باردار.  طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام1393.

 مجری طرح شاکری م.بررسی تاثیر زایمان فیزیولوژیک بر نتیجه بارداری.  طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام1391.

مجری طرح شاکری م.بررسی تاثیر آموزش بر روند زایمان. طرح مصوب دانشگاه آزاد زنجان اتمام1393.

 ملک زادگان ا، مرادخانی م، عشایری ح ،حقانی م. تاثیرتمرينات تن آرامي بر اختلال خواب سه ماهه سوم در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان زنجان ، سال 1385 طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایران.1385.(مجری طرح)

مقدم ر، رستم خانی  ف . رئوفی س. بررسی تاثیر روغن ماهی بر کیفیت زندگی در زنان میان سال یائسه.  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان . شروع شهریور 1392 اتمام بهمن 1393.(مجری طرح)

 رستم خانی ف، مقدم ر . شاکری م. بررسی تأثیر مدل مشاوره Pllisit   بر عملکرد جنسی زنان باردار. دانشگاه آزاد اسلامی زنجان. شروع شهریور بهمن1393 اتمام تیر ماه 1394 .(همکار)