.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

رشته های موجود در دانشکده

-

تاریخ: 1394/10/13 - 11:31


رشته های موجود در دانشکده علوم پایه و پزشکی

ردیف

نام رشته

مقطع تحصیلی

ردیف

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

15

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

2

فیزیولوژی جانوری

دکتری تخصصی

16

میکروبیولوژی

کارشناسی

3

شیمی آلی

دکتری تخصصی

17

زیست شناسی جانوری

کارشناسی

4

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

18

زیست شناسی گیاهی

کارشناسی

5

بیوتکنولوژی میکروبی

کارشناسی ارشد

19

ژنتیک

کارشناسی

6

ژنتیک

کارشناسی ارشد

20

بیوتکنولوژی

کارشناسی

7

فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد

21

شیمی کاربردی

کارشناسی

8

آموزش ریاضی

کارشناسی ارشد

22

شیمی داروئی

کارشناسی

9

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد

23

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

10

نانوفیزیک

کارشناسی ارشد

24

آمار و کاربردها

کارشناسی

11

شیمی آلی

کارشناسی ارشد

25

علوم کامپیوتر

کارشناسی

12

شیمی داروئی

کارشناسی ارشد

26

فیزیک

کارشناسی

13

نانوشیمی

کارشناسی ارشد

27

مهندسی اپتیک و لیزر

کارشناسی

14

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد