.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزش

تاریخ: 1394/10/03 - 11:22


اطلاعیه

کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی که در امتحانات آخر ترم نیمسال اول 95-94 تداخل روز و ساعت امتحان دارند(دو یا چند امتحان در

یک  ساعت) هر چه سریعتر قبل از شروع امتحانات جهت هماهنگی نحوه برگزاری امتحان به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.

در این صورت اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

 

دانشجویان پرستاری و مامایی که از دروس ترمی طبق چارت رشته خود عقب مانده اند جهت برنامه ریزی  و ارائه درس،در نیمسال دوم95-94

دروس درخواستی خود را هر چه سریعتر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 10/10/94به مدیر گروه مربوطه اعلام نمایند.