.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

مسئولین کمیته های دفتر EDO

شرح وظایف کمیته ها

تاریخ: 1398/07/06 - 18:26


آپلود عکس

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

سرکار خانم دکتر ویدا صادق زاده
 

شرح وظایف کمیته

همکاری با مدیران گروه های آموزشی در پیگیری ارائه طرح دروس( Lesson Plan ) توسط کلیه اعضای هیأت علمی پیش از آغاز هر نیم سال تحصیلی

تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه های مختلف آموزشی دانشکده به انتخاب اعضای گروه های آموزشی جهت بررسی و ارزشیابی طرح درس های تدوین شده در دانشکده و ارسال نتایج ارزشیابی ها به واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات

ارائه مشاوره و جلب حمایت گروه های آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی و حل مشکلات برنامه های جاری آموزشی

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

 تسهیل استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده از امکانات از مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده های مرتبط

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

 

4rhu_dehghan_pour.jpg

 

مسئول کمیته ارزیابی وارزشیابی

سرکار خانم الهام دهقان پور محمدیان


 

شرح وظایف کمیته

همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخص های ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروه های مختلف دانشکده

اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی درخصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر

مدیریت فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده با همکاری کارشناسان مرکز مطالعات

تهیه و معتبرسازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

 

 

آپلود عکس

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

سرکار خانم ایران قاسمی

شرح وظایف کمیته

تعیین اولویت های پژوهش در آموزشی در دانشکده/بیمارستان مربوطه و اعلام آن به اعضای محترم هیأت علمی

انجام نیازسنجی درمورد ژورنال های علمی مورد نیاز گروه هایی آموزشی دانشکده و اطلاع آن به مرکز مطالعات

ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در مورد زمینه های پژوهش در آموزش پزشکی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های مشابه

 برنامه ریزی برای برگزاری ژورنال کلاب در زمینه آموزش پزشکی با مشارکت گروه های آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن

اطلاع رسانی در زمینه سایتهای تخصصی آموزش پزشکی

 ارتباط مستمر با مرکز مطالعات دانشگاه و انتقال طرح های پژوهش درآموزش اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه جهت تصویب در کمیته پژوهش در آموزش

انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات دانشگاه جهت تخصیص وقت مشاوره پژوهشی برای اعضای هیأت علمی متقاضی در دانشکده

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

آپلود عکس

 

مسئول کمیته  استعدادهای درخشان و المپیاد

 سرکار خانم طیبه صمدپور املشی

شرح وظایف کمیته
 

عضوگیری از دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس آئین نامه های داخلی و کشوری

معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی به واحد استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون و با آزمون به مقطع کارشناسی ارشد

اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی

شرکت در المپیاد های علمی در دانشکده

عضو گیری از میان دانشجویان فعال و علاقه مند در کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات

برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته از دانشجویان با همکاری دفتر

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

 

آپلود عکس

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید

سرکار خانم مریم مرادخانی

شرح وظایف کمیته
 

  1. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی در هر یک از حوزه های آئین نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی
  2. .میزبانی حداقل 2 کارگاه از برنامه سالیانه کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات در محل دانشکده برای کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه
  3. جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات
  4. اطلاع رسانی درمورد کارگاه های توانمندسازی در دانشکده ها/ بیمارستان های تابعه
  5. ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
  6. همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

آپلود عکس

مسئول کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

سرکار خانم فاطمه رستم خانی

شرح وظایف  کمیته

 

 

 

مسئول کمیته آموزش پاسخگو

سرکارخانم دکتر معصومه شاکری

شرح وظایف کمیته

برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف

دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه

جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی دانشکده و انتقال آنها به دبیرخانه اتاق فکر دانشگاه

انجام اقدامات لازم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه به موضوعات پایان نامه های دانشجویی

 تشکیل جلسات منظم با گروههای آموزشی به منظور پیشبرد فعالیتهای ضروری آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی ودرمان

ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

برنامه ریزی هدفمند و اجرای آموزش های عمومی برای جامعه با تاکید بر مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده  توسط اعضای هیأت علمی دانشکده

برقراری ارتباط با انجمن های مردم نهاد جهت افزایش آگاهی و نگرش جامعه درمورد سبک زندگی سالم

ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو

برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات

ارزشیابی عملکرد گروه های آموزشی در زمینه آموزش پاسخگو

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

    زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد

 بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

بسترسازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی

اعضاء

1. مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحد

2. نمایندگان دانشجویان  به انتخاب رئیس دانشکده

3. مشاور علمی اجرای کمیته مشورتی دانشجویی واحد

4. سرپرست دفتر استعدادهای درخشان واحد

 

شیوه نامه کمیته مشورتی دانشجویی

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداهای درخشان