.::. حوزه حراست .::.

لیست اشیاء گم شده

جهت تحویل اشیا گم شده ذیل، با در دست داشتن مدارکی جهت اثبات مالکیت به دفتر حراست دانشگاه مراجعه نمایید.

تاریخ: 1394/11/03 - 10:34


Apple ipad