.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

همایش ها و کنگره ها

.

تاریخ: 1394/11/15 - 11:11


برگزارکنندگان: گروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحی ایران
زمان برگزاری: 22 الی 24 اردیبهشت 1395
ارسال مقالات: 30 دی 1394

مکان برگزاری: تهران، سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

 

 

 

 

 

 

هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

 

برگزارکنندگان: دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

زمان برگزاری: 14 الی 15 اردیبهشت 1395
ارسال خلاصه مقالات: 30 بهمن 1394
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های امام خمینی

آپلود عکس 

 

 

 

 

 

 

آپلود عکس