.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

جشنواره های آموزشی

فراخوان

تاریخ: 1398/02/03 - 12:54


 

پیرو فراخوان معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در خصوص برگزاری دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ 10 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی ایران؛به اطلاع می رساند مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  آماده دریافت فعالیت های نوآورانه در حیطه های شش گانه ذیل می باشد:

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 

یاددهی و یادگیری
 

ارزشیابی آموزشی(دانشجو،هیات علمی و برنامه(
 

مدیریت و رهبری آموزشی
 

یادگیری الکترونیکی
 

طراحی و تولید محصولات آموزشی

 

(word)فرم ارسال خلاصه فرايند دوازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري- 1398