.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

جشنواره های آموزشی

فراخوان

تاریخ: 1399/11/02 - 15:08


http://fnm.tums.ac.ir/userimages/postFile/921A9034-47F7-41B8-BB41-9D484E55CA778271480.jpeg

پیرو فراخوان معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در خصوص برگزاری سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ 27لغایت 29 فروردین ماه 1399 در دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های رازی ؛به اطلاع می رساند مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه تا 5 آذر ماه 1398 آماده دریافت فعالیت های نوآورانه در حیطه های شش گانه ذیل می باشد:

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
یاددهی و یادگیری
ارزشیابی آموزشی(دانشجو،هیات علمی و برنامه(
مدیریت و رهبری آموزشی
یادگیری الکترونیکی
طراحی و تولید محصولات آموزشی

 

فعالیت های خود را از طریق سایت motahari.mui.ac.ir ارسال نمایید.